ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Γραμματική-Δομική Ανάλυση και ο Κώδικας Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Ανθρώπινου Λόγου – Grammar-Structural Analysis and the Code of the Production & Enrichment of the PanHuman Speech

  του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. – 

Κατά το Θεώρημα του οΡΘού ΛόΓου ~ του ΚΡαΤύΛου, οι λέξεις, ζώντα-οργανικά ποιήματα επιστημονικής γλωσσοπλαστίας, δεν είναι τυχαία, κατά τινα συμφωνίαν φωνών και εννοιών, όντα.  (Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α)

According to Theorem of the Right Speech of Kratylos, the words, living-organic poems of scientific linguistics, are not accidental, according to some agreement of voices and concepts, beings. (Plato Kratylos, 383 A)

 

Συμβουλευτήκαμε τους ανώνυμους και άγνωστους Λέξεων-Πλάστες και Λεξικοποιούς που, εκ του Ελληνικού, επινόησαν και εμπλούτισαν τα διάφορα Εθνικά Γλωσσικά Ιδιώματα, ανακαλύψαμε και,… χλευάζοντας τους σύγχρονους αλλά και τους αρχαίους εξ... ετοίμων ετυμολόγους, σας παρουσιάσαμε τις Κλείδες Παραγωγής και Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.

We consulted the anonymous and unknown word-makers and Lexicographers who, from Greek, invented and enriched the various National Linguistic Idioms, we have discoverd and,… mocking the modern as well as the ancient etymologists, we present you the keys for the production and for the enrichment of the Human Speech.Βασικές Κλείδες του Κώδικα Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου, για την Γραμματική-Δομική Ανάλυση των μορίων του λόγου που εδώ επιχειρούμε,  αποτελούν οι γνωστές και... μη γνωστές "Τροπές Συμφώνων τε και Φωνηέντων", το "Δασύ Πνεύμα" που μας επισημαίνει μια σειρά από αρχικά... κρυμμένα γράμματα πρό των γνωστών δασυνόμενων λέξεων αλλά και πρό αυτών που αρχίζουν από Υ, Ρ, Ν, και Λ, καθώς και ένα... χαμένο, το υπογεγραμμένο ι.ΔΙΑΛΕΞΕ μία ΚΛΕΙΔΑ
– CHOOSE an KEY –

 Χωρίς Ιδιαίτερη Κλείδα  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/04/blog-post.html


ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" – or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου