ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Η Κλείδα Τ ~ Δ ~ Θ

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


Τ ~ Δ ~ Θ   – λέμε οι Έλληνες! 

Προσοχή! Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα, όπως: ΜύΡον ~ το άΡωΜα, ΚΡέαΣ ~ η ΣάΡΚα ~ ο ΧΡώΣ, ΜοΡΦή ~ η ΦόΡΜα, ΘέΣΠις ~ ηΘοΠοιόΣ τις Αθηναίος, ΛίΚΝον ~ η ΚΛίΝη, ΚαΛαΜάΡι ~ το ΜαΛάΚιοΝ, ιΣΚεΝΝΤέΡ ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος ~ ο άΝαΚΣ αΝαΤοΛής γιά Πέρσες, Άραβες, Αλβανούς, Τούρκους, Ινδούς και άλλους!

------ αυτή η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς------
 this page is constantly update

==================ΜηΘείς ~ ο ΜηΔείς, ΜηΘέν ~ ο ΜηΔέν. ΜηΔείς ~ ο οΥ Τίς.

αΡιΘΜός ~ το ΜέΤΡον, αΡιΘΜώ ~ ΜεΤΡάω.

ΜέΤΡον ~ ο αΡιΘΜός, ΜεΤΡάω ~ αΡιΘΜώ αλλά και ΜέΤΡον (μουσικής) ~ ο ΡυΘΜός. ΡυΘΜόΣ ~ η ΣυΜΜεΤΡία.  
αΡιΣΣΜός [θ] ~ ο ΝόΜοΣ (της ευσχημίας αλλά και της δομής του Σύμπαντος Κόσμου. ΚόΣΜοΣ ~ η εΥΣΧηΜία αλλά και ΚόΣΜος ~ η ΣΚέΠη της υφηλίου γης).

ΡυΘΜός ~ το ΜέΤΡον.

ΠΡοΣΘέΤω ~ ΣωΡέΒω ΤαύΤα ~ ΣωΡεύω ΤαύΤα. 

εΤυΜοΛοΓία ~ το ΔοΜιΚόΝ των μορίων του λόγου.

DooR ~ η ΘύΡα.


PoT ~ το ΔέΠας. ΔέΠας ~ το οΠΤόν (ποτήρι, κύπελλο, δοχείο) 

STReeT ~ άΣΤεωΝ οΔός ενώ RoaD ~ αΓΡών οΔός.

GooD ~ ο αΓαΘός, ο καλός αλλά και GooDs ~ τα αΓαΘά, τα καλά. Όπως και στα Ελληνικά ο Καλός και ο Αγαθός σχετίζονται με τα Καλά και τα Αγαθά του βίου, παρόλο που άσχετα.

TaNK ~ το ΔοΧείον, ό,τι το περιέχον τι.

TaLK ~ o ΔιάΛοΓος, διαλέγομαι.

ΒοιωΤία ~ ΠεΔιάς Γη όπως και ΒοιωΤία ~ Γη ΘηΒαίων αλλά και ΘήΒαι ~ ΠεΔιάς Γη, γήπεδον ή ισόπεδον. Διάσημες αι ΘήΒαι της ΒοιωΤίας αλλά και της Αιγύπτου κά.

ΒοιωΤία ~ ΒοωΤών Γη.
ΒοιωΤός ~ ο ΒοώΤης. 

ΤαΞιΔεύω ~ έΞωΘεν οΔεύω.
ΤαΞιΔεύω ~ ΤαΞιΔέΒω ~ ΔιέΞοΔον Ποιώ.
ΤαΞιΔευΤής ~ ο έΞωΘεν οΔευΤής.
ΤαΞιΔευΤής ~ ο ΤαΞιΔιώΤης.

αΛΛοΔαΠός ~ ο εξ άΛΛου ΤόΠου.

ΠεΡιοΔεύων ~ ο ΔΡοΜεύς.

TRiP ~ η ΠεΡιοΔεία.
TRaVel ~ ΠεΡιοΔεία όπου ΠεΡιοΔεύων ~ ο ΔΡοΜεύς.

ΚαΘείΣ ~ έΚαΣΤος.


εΛευΘεΡόω ~ ΛυΤΡόω.
ΛυΤΡόω ~ Λύω ΤιΝά.

ΜυΖήΘΡα ~ ο εκ ΖωΜών ΤυΡός. ΖωΜός ~ ΣΣωΜός ~ ο οΣΣυΜός [χ]. (Η μυζήθρα παρασκευάζεται από το τυρόγαλο!)

εΝΤόΣ ~ έΣωΘεΝ ενώ εΚΤόΣ ~ έΚΣωΘεν ~ έΞωΘεν.

eXiT ~ η έΞοΔος.

αΜαΡΤία
 ~ το Μή οΡΘόν ενώ οΡΘόΣ ~ ο άΝω ιΣΤάς είτε οΡΘός ~ ο αΛηΘής.ΠαΡΘέΝον ~ ό,τι αΠείΡαΤοΝ.
ΠαΡΘέΝος (θεά) ~ η ΠαΛλάς αΘηΝά.
ΠαΡΘέΝος (ζώδιον) ~ το ΠέΡας ΘέΡους (περίοδος)

ToSCaNa ~ ΔήΜος ΣιέΝας (η SieNa της Ιταλίας. ιΤαΛία ~ το ΛάΤιον και ιΤαΛία ~ ΝοΤίων Γη της χερσονήσου ακόμη και ΘΡάΚη ~ Γη ΝόΤου της Βαλκανικής και ΔωΡιείς ~ οι ΝόΤιοι).

αΤΣάΛι ~ ΣίΔηΡος (σιδήρου ΚΡάΜα ~ ΧάΛυΠς).

υΔΡηΛός ~ ο ΝοΤεΡός.

ΘέαΤΡον ~ ωΔείον (υπ)αίΘΡιον, ενώ άΣΤεως ωΔείον ~ το ΣΤάΔιον.

οΡάω Τι ~ ΘεωΡώ.

TeST ~ (εκ)ΤιΜώ Τι, ως ρήμα. Άρα ως ουσιαστικό Test ~ η εκτίμηση και εΚΤίΜηΣη ~ η ΔοΚιΜαΣία. Ολιγόλεπτη Γραπτή Δοκιμασία λένε το Τεστ, στα σχολεία!

DeaTh ~ NTeaTh ~ ο ΘάΝαΤος.

ΤύοΝ ~ η ΔΡύς.
οΡΘόΝ Τύον ~ το ΔέΝΤΡον.
έΡΠον Τύον ~ ο ΘάΜΝος. 

(Μ)έΓεΘοΣ ~ η έΚΤαΣις.
Μέ(Γ)εΘοΣ ~ η ΠοΣόΤης.
Μέ(Γ)εΘοΣ ~ Το ύΠΣος ~ Το ύΨος.

ΣΤάΔιοΝ ~ ΣΤαΘεΡόν ό,τι. ΣΤαΘεΡόν ~ ΣΤέΡεον ό,Τι. ΣΤαΤόΝ ~ το ΣΤαΘεΡόν.
ΣΤάΔιοΝ ~ οΔός Των αΓώΝων (δρόμου).
ΣΤάΔιοΝ ~ ΔώΜα Των αΓώΝων.
ΣΤάΔηΝ ~ εν οΡΘία ΘέΣει.

ΣΤαυΡός ~ ΣΤαΒΡόΣ ~ ΔηΜίων ΠάΣΣαΛος.
ΣΤαυΡός ~ ΣΤαΒΡόΣ ~ ΔοΜών ΠάΣΣαΛος.

ΣΤαΘεύω ~ (ΣΤ)αΘέΒω ~ οΠΤώ.
ΣΤαΘεύω ~ ΣΤαΘέΒω ~ ΣιΤία οΠΤώ.

BeauTiFuL ~ εΒειΔής ΠοΛύ ~ ο ευειΔής ΠοΛύ. 

----- η ενημέρωση συνεχίζεται –the update continues– -----

ΔΙΑΛΕΞΕ μία άλλη ΚΛΕΙΔΑ εδώ...
– CHOOSE an another KEY here... –
  https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.htmlή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" –or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώ ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου