ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

► ΚΛΕΙΔΕΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου –CODES - KEYS to the Production & Enrichment of PanHuman Speech–

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. – 
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

 Ποιητική ΜυΣΤαΓωΓία ~ ΜυΣΤιΚή αΓωΓή 


ΔΙΑΛΕΞΕ μία ΚΛΕΙΔΑ στο τέλος αυτής της σελίδας...    
– CHOOSE a KEY at the end of this page ... –

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συνεχίζετε εάν, έστω στοιχειωδώς, δεν γνωρίζετε την Ελληνικήν. Όταν εξοικειωθείτε, ρίξετε μια ματιά στον  Ελληνικό Γλωσσικό Κώδικα - Greek Glossic CoDe και κατεβάστε τον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου [Do not continue if, at least basically, you do not know GreekWhen you get used to it, take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech]


    ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ σε PDF (συστήνεται!)
 DOWNLOAD in PDF (recommended!)  

το ΛΕΞΙΚΟΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
του ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
  Το Θεώρημα του Κρατύλου, που λόγω μέσων και εποχής δεν έγινε κατορθωτό να αναπτυχθεί, να στηριχτεί και να πείσει, ερχόμαστε να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο και να το διδάξουμε!
  "Κρατύλος φησίν όδε, ώ Σώκρατες, ονόματος ορθότητα είναι εκάστωι των όντων φύσει πεφυκυίαν και ού τούτο είναι όνομα ό άν τινές ξυνθέμενοι καλείν καλώσι, της αυτών φωνής μόριον επιφθεγγόμενοι, αλλά ορθότητά τινα των ονομάτων πεφυκέναι και Έλλησι και βαρβάροις την αυτήν άπασιν." 
(Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α)


   Κατά το Θεώρημα του οΡΘού ΛόΓου ~ του ΚΡαΤύΛου, οι λέξεις, ζώντα-οργανικά ποιήματα επιστημονικής γλωσσοπλαστίας, δεν είναι τυχαία, κατά τινα συμφωνίαν φωνών και εννοιών, όντα.
 Ο δε ΠΥΘαΓόΡας ~ ο αΡιΘΜοΠοιός, ο Σάμιος, εδίδασκε το Τρισυπόστατον του ανθρώπινου Λόγου. Το οΜιΛόν ~ ΛόΓων έΠεα (Βοαί), το ΣηΜαίΝον ~ ΣηΜείων ειΚώΝ και το ΚΡυΠΤόν ~ η εΤυΜοΛοΓία ή ΔοΜής εΝΝοιών άΚος.  

 Θα συμβουλευτούμε τους ανώνυμους και άγνωστους Λέξεων-Πλάστες και Λεξικοποιούς που, εκ του Ελληνικού, επινόησαν και εμπλούτισαν τα διάφορα Εθνικά Γλωσσικά Ιδιώματα και,… χλευάζοντας τους σύγχρονους αλλά και τους αρχαίους εξ ετοίμων… ετυμολόγους, θα ανακαλύψουμε και θα σας παρουσιάσουμε τις ΚΛΕΙΔΕΣ Παραγωγής και Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου. We will consult the anonymous and unknown word-makers and Lexicographers who, out of Greek, have devised and enriched the various National Linguistic Idioms and,… mocking the modern as well as the ancient etymologists, we have discoverd and we will present you the keys for the production and for the enrichment of human speech.Βασικές Κλείδες του Κώδικα Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου αποτελούν οι γνωστές και... μη γνωστές "Τροπές των Συμφώνων" καθώς και το "Δασύ Πνεύμα" που μας επισημαίνει μια σειρά από αρχικά... κρυμμένα γράμματα πρό των γνωστών δασυνόμενων λέξεων αλλά και πρό αυτών που αρχίζουν από Υ, Ρ, Ν, και Λ..

ΔΙΑΛΕΞΕ μία ΚΛΕΙΔΑ
– CHOOSE an KEY –

 Χωρίς Ιδιαίτερη Κλείδα 
 https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

 ► Η Κλείδα  ι ~ Κ ~ Γ ~ Χ 

 Η Κλείδα Τ ~ Δ ~ Θ 

 Η Κλείδα Π ~ Β ~ Φ 
 Η Κλείδα Λ ~ Ν ~ Ρ 

 Η Κλείδα Π ~ Μ (όΠΠατα~όΜΜατα) 


 Η Κλείδα Σ ~ Μ 

 Η Κλείδα ΣΣ ~ θ, ζ, χ, ξ 

► Η Κλείδα ΣΣ ~ ΤΤ ~ ΣΤ 

 Η Κλείδα Δασεία ‘ ~ Σ, Κ, Γ, Χ, Β 

 Η Κλείδα Φ ~ Θ 

 Η Κλείδα Π ~ Κ 

 Η Κλείδα Υ ~ Μ (οΥ ~ Μη) 

 Η Κλείδα W ~ Σ, Μ, Γ 

►Άλλες Κλείδες 


<< =========== >>

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ δημοσιευμένα Λήμματα 
- SEARCH for published Dictionary entries -
    Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων 
 - Reports and Analyzes on Dictionary Entries - 

<< =========== >>
ή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" – or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
προσεχώςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου