ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Η Κλείδα ΣΣ ~ θ, ζ, χ, ξ

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


ΣΣ ~ ζ, θ, χ, ξ   – λέμε οι Έλληνες! 

Προσοχή! Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα, όπως: ΜύΡον ~ το άΡωΜα, ΚΡέαΣ ~ η ΣάΡΚα ~ ο ΧΡώΣ, ΜοΡΦή ~ η ΦόΡΜα, ΘέΣΠις ~ ηΘοΠοιόΣ τις Αθηναίος, ΛίΚΝον ~ η ΚΛίΝη, ΚαΛαΜάΡι ~ το ΜαΛάΚιοΝ, ιΣΚεΝΝΤέΡ ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος ~ ο άΝαΚΣ αΝαΤοΛής γιά Πέρσες, Άραβες, Αλβανούς, Τούρκους, Ινδούς και άλλους!

------ αυτή η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς------
 this page is constantly update

==================


‘άΛΣ ~ ΣΣαΛΣΣ ~ η ΣΣάλασσα [θ].

ΜάΣΣω ~ ΣΣυΜόω [ζ].

ΣώΜα ~ η ΜάΣΣα [ζ] αλλά και ΣώΜα ~ η ΣΣύΜη [ζ] με την οποία είναι πλασμένα τα υλικά αλλά και τα έμβια όντα. ΠΛάΣΜα ~ ό,τι εκ ΠηΛού ΠοιηΣΣέν [θ] είτε ΠΛάΣΜα ~ το εκ ΠηΛού ΣώΜα.

αΝάΣΣω ~ άΡΣΣω [χ].

άΠουΣ (ξηράς, γιγάντιος) ~ ο ΠύΣΣων [θ] αλλά και ο ΒόαΣ.

ΖωΜός ~ ΣΣωΜός ~ ο οΣΣυΜός [χ].

ΘεωΡώ ~ ΣΣεωΡώ ~ ΣοΡάω ~ ‘οΡάω.

αΡιΣΤεΡά (χείρ) ~ ΣΣείρ ήΤοΡος [χ] όπου ήΤοΡ ~ η ΚαΡΔία. Από άγνοια οι Έλληνες της κλασσικής περιόδου εδιάβαζαν αΡιΣΤεΡόΣ ~ αΡίΣΤου όΝοΜα ο έχων, ο ευώνυμος.

ΠεΘαΜέΝος ~ ΠεΣΣαΜέΝος ~ ο άΠΝοΥΣ.

αΣΘεΝής ~ αΣΣΣεΝής ~ ο ΝοΣήΣαΣ. αΣΘεΝώ ~ αΣΣΣεΝώ ~ ΝοΣών ειΜί.

ΣΚύΛος ~ ο εΣΣιΧΝεύων [ξ], ο ΚύωΝ ~ ο ιΧΝεύων, ο ΣΚΥΛος ~ ούΡος ΜάΧηΣ αλλά και ΣΚΥΛος ~ ο αΣΚός ΜήΛων (δέρμα κτηνών) αλλά και ΣΚύΛον ~ ΜάΧης Λεία ή ΣΚΥΛον ~ Λεία ΜάΧηΣ.

ΜαΖόΣ ~ ΜαΣΣός ~ ο ΜαΣΤός.

ΝύΣΣω ~ ΧΡάω.
αΧΡαήΣ ~ ο ΚαΣΣαΡός [θ].
ΧΡάω ~ (εν)οΧΛώ.
ΧΡάοΜαι ~ ΧΡείαν εΠάΓω.

ΛίΖοΝ ~ ΛίΣΣον ~ το έΛαΣΣοΝ.

ΜεΣΣίαΣ ~ ο ΜεΣάΣΣων [ζ] (ανάμεσα στους θνητούς και το Θείον).

ΣώοΣ ή ΣόοΣ ή ΣώΣ ~ ο ΣωΣΣείς [θ].
ΣωΘείς ~ ΣωΣΣείς ~ ο ΜωϋΣής. ΣωΘείς εκ των υδάτων του Νείλου και σύμφωνα με την ονοματοδοσία από την θυγατέρα του Φαραώ, κατά τα ιερά κείμενα του ΕβραιοΧριστιανισμού.

ΣώΖωΝ, ο ~ ΣώΣΣωΝ ~ ο ΣωΤήΡ. (ΣΣ~ΤΤ)

ΛωΤόΣ ~ αυΛηΤών ηΣΣείον [χαλλά και ΛωΤός ~ το άΝΘος (το κρίνον του Νείλου).

αΡιΣΤεΡά (χείρα) ~ ΣΣείΡ ήΤοΡος [χ]. ήΤοΡ το ~ η ΚαΡΔία.
αΡιΣΤεΡά (πολιτικά) ~ ο ΔιεΣΣΝής έΡως [θ], ο διεθνισμός.

αΘήΝαιον ~ αΣΣήΝαιον ~ το οΣΣυΡόν [χ] το των Μεγαλοπολιτών, το οχυρόν της αρχαίας Βελαμίνας.

----- η ενημέρωση συνεχίζεται the update continues– -----

ΔΙΑΛΕΞΕ μία άλλη ΚΛΕΙΔΑ εδώ...
– CHOOSE an another KEY here... –
  https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


ή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" –or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώ ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου