ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

A jar from Orchomenus of Boeotia with… Alphabetical Inscription! (Greece, 2nd millennium BC)

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

- Orchomenos of Boeotia (Greece), prehistoric city -


and HERE, at this Vessel, is beating heart Protogeneias of Hellenism

READ these:


Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
   The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.

   This vessel, from the prehistoric settlement of Orchomenos (Boeotia, Greece), teach the... specialists, bring... symbols potters or, according to others, an inscription in... Linear B stating its creator!
- We must prepare the ground, said the Prophytis -
 [Prophytis = Underminer]


                                       

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Ένας Ψευδόστομος αμφορέας από τον Ορχομενό της Βοιωτίας με… Αλφαβητική Επιγραφή!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

- Ορχομενός, Προϊστορικό Άστυ της Γης των ΘηΒών -


Και ΕΔΩ, σε αυτό το αγγείο, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του ανεπανάληπτου Ελληνισμού!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και εσείς:
Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το:
που βασίζεται στο "Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου", ενοποιεί τον πανανθρώπινο γραπτό λόγο και λύνει τα μυστήρια των Ιερογλυφικών, των Κινέζικων, των Γραμμικών γραφών, του Δίσκου της Φαιστού, των γραφών των... Εξωγήινων κλπ.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
   Ο εγχάρακτος, γλυπτός είτε γραπτός διάκοσμος σε οικιακά και χρηστικά σκεύη, εργαλεία, δοχεία, κοσμήματα, νομίσματα, αναθήματα, κτήρια, τάφους κλπ., οπουδήποτε,  δεν αποτελεί, αποκλειστικά, εμπνευσμένες καλλιτεχνικές απεικονίσεις ή σύμβολα, όπως από πρώτη άποψη φαντάζει στους ανυποψίαστους ή στους... αγράμματους κάθε εποχής, αλλά, πολύ συχνά, σχετικά κείμενα-επιγραφές.
   Αυτό το δοχείο, από τον προϊστορικό οικισμό της ΧώΡας των ΜιΝύων, τον οΡΧοΜεΝό, διδάσκουν οι "ειδικοί", φέρει... σύμβολα κεραμέων η, κατ άλλους, επιγραφή της... Γραμμικής Β΄ δηλώνουσα τον δημιουργό του!
– Πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος,
 είπε ο Προφύτης 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο Υπονομευτής)

               


Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

Алфавитный надпись из Димини (Греция)... 7000 лет назад!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -


- Dimeni (Греция), Доисторический сеттлемент (4.800 до н.э.) -
- Первая неолитическая культура Европы -and HERE, at this Vessel, is beating heart Protogeneias of Hellenism


READ these:


Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
   The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.
   This vessel, from the walled City of prehistoric settlement of Dimeni (Magnesia, Greece), teach the... specialists, is decorated with elements of artistic creation (geometric motifs)!

- We must prepare the ground, said the Prophytis -
 [Prophytis = Underminer]

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Eine griechische Alphabetisch Inschrift aus Dimeni, bevor ... 7000 Jahre!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -


Prähistorische Siedlung am Dimini -Griechenland-  (4.800 vor Christus)


- Die erste neolithischen Kultur Europas -and HERE, at this Vessel, is beating heart Protogeneias of Hellenism


READ these:

Download - Peruse - Spread this:


" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
   The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.
   This vessel, from the walled City of prehistoric settlement of Dimeni (Magnesia, Greece), teach the specialists, is decorated with elements of artistic creation (geometric motifs)!

- We must prepare the ground, said the Prophytis -
 [Prophytis = Underminer]

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Μία αλφαβητική επιγραφή… 7.000 ετών από το οΧυΡόν άΣΤυ - Διμήνι της Θεσσαλίας!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

- Διμήνι Βόλου, προϊστορικός οικισμός (4.800 π.Χ.) -
- Ο Πρώτος Νεολιθικός Πολιτισμός της Ευρώπης - λένε! -


Και ΕΔΩ, σε αυτό το αγγείο, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του Ελληνισμού!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και εσείς:
Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το:


που βασίζεται στο "Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου", ενοποιεί τον πανανθρώπινο γραπτό λόγο και λύνει τα μυστήρια των Ιερογλυφικών, των Κινέζικων, των Γραμμικών γραφών, του Δίσκου της Φαιστού, των γραφών των... Εξωγήινων κλπ.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
   Ο εγχάρακτος, γλυπτός είτε γραπτός διάκοσμος σε οικιακά και χρηστικά σκεύη, εργαλεία, δοχεία, κοσμήματα, νομίσματα, αναθήματα, κτήρια, τάφους κλπ., οπουδήποτε,  δεν αποτελεί, αποκλειστικά, εμπνευσμένες καλλιτεχνικές απεικονίσεις ή σύμβολα, όπως από πρώτη άποψη φαντάζει στους ανυποψίαστους ή στους... αγράμματους κάθε εποχής, αλλά, πολύ συχνά, σχετικά κείμενα-επιγραφές.
   Αυτό το δοχείο, από τον προϊστορικό οικισμό, το οΧυΡόν άΣΤυ, το Διμήνι της Μαγνησίας, διδάσκουν οι... ειδικοί, είναι διακοσμημένο με στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας (γεωμετρικά μοτίβα)!

– Πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος,
 είπε ο Προφύτης 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο Υπονομευτής)


An alphabetical inscription from Dimeni’s walled City, before... 7000 years!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

- Dimeni of Thessalia (Greece), prehistoric settlement (4.800 BC) -
The First Neolithic Culture of Europe -


and HERE, at this Vessel, is beating heart Protogeneias of Hellenism

READ these:Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
   The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.
   This vessel, from the walled City of prehistoric settlement of Dimeni (Magnesia, Greece), teach the... specialists, is decorated with elements of artistic creation (geometric motifs)!

- We must prepare the ground, said the Prophytis -
 [Prophytis = Underminer]