ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

"Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις" – Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.–

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.
"Εάν θέλεις να μάθεις το τί είναι κάτι,
ρώτα το να σου ειπεί πώς το λένε!"
 Διδάσκει ο... Αντισθένης*! 
--------------------------------------------------
* "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις", απευθυνόμενος σε φίλους της Σοφίας, εδίδαξεν ο Αντισθένης. (Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.)

Ο Ελληνισμός είναι η ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ όλου του Κόσμου
και η Ελληνική Γλώσσα είναι η Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου!
[Προσοχή, να μην παρανοήσουμε την έννοια του Ελληνισμού και προσβάλλουμε τους Βαρβάρους* και, πρό πάντων, να μην αδικήσουμε τους… αείπαιδες Έλληνες!
*Βάρβαρος = πάς αλλόφωνος, κατά τον Ηρόδοτο.]


   Σε ΚάΘε ΒήΜα, Σε αΥΤό Μας Το ΚαιΝούΡιο Το ΤαΚΣίΔι, ΜεΛεΤώΝΤας Τις ΦωΝές Του ΚόΣΜου, αΝοίΧΤε έΝαν ΧΡηΣΤιΚό  οΔηΓό* Της ΓΛώΣΣας αΝαΦοΡάς Του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου Και... ΚΡαΤηΘείΤε!  - ΔάΣΚαΛε, Θα Την αΝΤέΚΣουΜε Την ΧΛεYη; ΡώΤηΣε ο ΠοιηΤής.
 - ΣιωΠή, αΠάΝΤηΣε Σο ΔιΔάΣΚαΛος! όΤαΝ Μας ΠΡοΛοΓίΖει ο Θείος ο ΠΛάΤωΝας Που, Διά Του ΣΤόΜαΤος Του ΚΡαΤύΛου, ειΣηΓείΤαι "Το ΚοιΝόν Του ΚώΔιΚα ΓΛωΣΣοΠΛαΣΤίας Και εΜΠΛουΤιΣΜού Του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου", Ποιός Δεν Θα ΣΤαΘεί Με εΝΔιαΦέΡον Να Μας αΚΡοαΣΤεί; 
 ΣιωΠή, ΛοιΠόν. Δεν Θα ειΠούΜε ΤίΠοΤα ΚαιΝούΡιο! Το, ΚαΤά Τον ΠυΘαΓόΡα, ΤΡιΣυΠόΣΤαΤον Του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου, ΧωΡίς τα ΜυΣΤήΡια Και Την ΜύηΣη, εΡΧόΜαΣΤε Να αΠοΚαΛύΨουΜε Και Να ΔιΔάΞουΜε!
 ιεΡόΣυΛοι, ΞεΔιαΛύΝαΜε Τα αΡΧαία ΜυΣΤήΡια, ΚΛέΨαΜε Το ΜυΣΤιΚό Και, Φώς εΚ Του ΦωΤός, ΠύΡ άΣΒεΣΤο, Θα Το ΔωΡήΣουΜε ΣΤον άΝΘΡωΠον Και Την αΝΘΡωΠόΤηΤα.
 ΔώΡο Θεών Ση ΓΝώΣη. αΜάΡΤηΜα Να ΚΡύΠΤεΤαι Ση ΓΝώΣη Και άΜα ΠωΛείΤε, ΔΥό ΦοΡές Το αΜάΡΤηΜα Της ΚαΘοΣιώΣεως.

Και γνωρίζουμε την Μοίρα των Ιερόσυλων!
........................................................................
 * ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ, ένα μονότομο αρχαιοελληνικό λεξικό. Αποφύγετε νεωτέρων εκδόσεων λεξικά που, συστηματικά, έχουν ενσωματώσει γλωσσικές αναφορές σε γνωστά παραθεωρήματα, όπου σερβίρουν ετυμολογικά... κρεουργήματα εποχής και θα σας αποπροσανατολίσουν! 

  Προτεινόμενο το… αρχαίο "ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ" του Ιωάννου Σταματάκου, Εκδόσεις «Ο ΦΟΙΝΙΞ» Ε.Π.Ε. (Κυκλοφορεί σε... Παλαιοπωλεία!)
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ σε PDF (συστήνεται!)
το ΛΕΞΙΚΟΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
του ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0BybinYAsW7IyX0JMZUFTTDZnNGc/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:
Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - SEE RELATED POSTS:

Η Δυναμική των Εικονισμάτων του Γραπτού Λόγου και η Ποικιλία των Αναγνώσεών των – The Dynamics of the Symbols-Letters of the Written Word and the Variety of Readings of them

https://greekglossiccode.blogspot.com/2022/10/dynamics-of-symbols-letters-of-written.html

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,

ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)


               
........

1 σχόλιο:

  1. Hello,

    Always a great article. I read well. I see you know what you're doing and you're going.Just the next one. You have my support.

    Sorry for my English. : D

    http://bit.ly/earn-MONEY

    ΑπάντησηΔιαγραφή