ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η Χώρα του Ακσιού ποταμού!

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.

"Το όνομά μου είναι ΧώΡα Του αΚΣιού!"*

 Φωνάζει η ΜαΚεΔοΝία! 
................................................
* Η ετυμολογία από το: "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"


"Εάν θέλεις να μάθεις το τί είναι κάτι,
ρώτα το να σου ειπεί πώς το λένε!"
 Διδάσκει ο... Αντισθένης*! 
--------------------------------------------------
* "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις", απευθυνόμενος σε φίλους της Σοφίας, εδίδαξεν ο Αντισθένης. (Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.)

ΜαΚεΔοΝία = ΧώΡα Του αΚΣιού


ΜαΚεΔοΝίΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού

"Εχάρισα στην Ανθρωπότητα τον Τρισυπόστατον!
Τον Μέγα Στρατηλάτη, τον Εκπολιτιστή,
τον τελευταίον Έλληνα Θεό!"
- Φωνάζει η Μακεδονία!
Υπογραμμίζει η Ιστορία!
Βοά η Θύρασσεν Ελληνική Αγωγή! -

  ΜαΚεΔοΝία = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού. Μία αρχαία πρωτεύουσα του Οικουμενικού Ελληνισμού.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ για να μελετήσεις
τον ΚώΔιΚα της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.

– αυτά είπε ο Προφύτης! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
               
........

MACEDONIA = Country of Axios River!

by Bouzanis K. 
Knower-Teacher of CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech. from the "ancient"*
..............................................................
* Ancient = the Greek, the initial, the primitive

"My name is Country of Axios River"!*
 MaCeDoNia is shouting it! 
--------------------------------------------------
* From: "Grammatical-Structural Dictionary of Common Greek" If you want to know what something is,
ask it to tell you his name!!
 Antisthenes* is Shouting! 
......................................................
* "Authority Wisdom of Names Visit". This to friends of Sophia, Antisthenes he taught! (Antisthenes the Athenian, Cynic Philosopher, 445-360 BC)

MaCeDoNia = ΧώΡα Του αΚΣιούMaCeDoNia = The Country of Axios River!

"I gave to Humanity the Triadic!
I gave the Great Leader, the Civilizer,
the last Greek God-Savior!"
– The Macedonia is shouting!
 History is shouting!
 The Greek Mundane Education is shouting! –

   MaCeDoNia = The Country of Axios River! An ancient capital of the Ecumenical Hellenism.


FOLLOW to study
the CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html

 – These the Prophytis said
 [Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,   Underminer, Saboteurs.]
                                   

 

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

ΛΕΣΒΟΣ η Βασιλίς νήσος του Αιγαίου Πελάγους!

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.

    
Βασιλίς = η ηγεμονίς, η βασιλική.  Vasilis = Queenroyal (adjective) 
    
(η ετυμολογία από το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής του Μπουζάνη Κ. σύμφωνα με τον Γλωσσικό Κώδικα Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου)

"Εάν θέλεις να μάθεις το τί είναι κάτι,
ρώτα το να σου ειπεί πώς το λένε!"
 Διδάσκει ο... Αντισθένης*
--------------------------------------------------
* "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις", απευθυνόμενος σε φίλους της Σοφίας, εδίδαξεν ο Αντισθένης. (Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.)

ΛέΣΒος ~ η ΒαΣιΛίς νήσος!
ΣαΠΦώ ~ η Θεά της ΠοιήΣεως

 Η Ελληνική Γλώσσα είναι η Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου!
[Προσοχή, να μην παρανοήσουμε την έννοια του Ελληνισμού και προσβάλλουμε τους Βαρβάρους* και, πρό πάντων, να μην αδικήσουμε τους… αείπαιδες Έλληνες!
*Βάρβαρος = πάς αλλόφωνος, κατά τον Ηρόδοτο.]


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:
Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)


               
........

LESVOS the Queen-island of Aegian Sea

by Bouzanis K. 
Knower-Teacher of CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech. from the "ancient"*
..............................................................
* Ancient = the Greek, the initial, the primitive 

           Βασιλίς = η ηγεμονίς, η βασιλική.  Vasilis = Queenroyal (adjective) 

 Original Publication in Greek    

 If you want to know what something is,
ask it to tell you his name!!

 Antisthenes* is Shouting! 
......................................................

* "Authority Wisdom of Names Visit". This to friends of Sophia, Antisthenes he taught! (Antisthenes the Athenian, Cynic Philosopher, 445-360 BC)

LeSVos = ΒαΣιΛίς island!
ΛέΣΒος = η ΒαΣιΛίς νήσος!

ΣαΠΦώ = η Θεά της ΠοιήΣεως

The Greek is the reference language
of the panhuman Speaking! 
 [Caution, do not misunderstand the meaning of the Hellenism why would disrupted the Barbarians* and, above all, to you are righteous to children-Greeks...

*Barbarian=everyone who speak different language! (Herodotus)]


FOLLOW:
CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html


Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!

Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

                                   

Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Το Θεώρημα του Κρατύλου (Περί Ορθότητος των Ονομάτων)

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.  Η προς συζήτηση υποψία του Πλάτωνα, κατατεθειμένη ως "Θεώρημα του Κρατύλου" δεν έτυχε της θερμής υποδοχής του Σωκράτη*, το βάσιμό της δεν αποσαφηνίστηκε, ούτε ιστορικά, στην συνέχεια, συνάντησε ποτέ το γόνιμο ενδιαφέρον των επαϊόντων.
   Δύο είναι τα σημεία που επισημαίνει ο ισχυρισμός. Την φύσει πεφυκυίαν και το κοινόν, ανεξαρτήτως γλωσσικού ιδιώματος, της ορθότητος των ονομάτων.

   Με επίσημα διατυπωμένο το "Θεώρημα του Κρατύλου"**, μας προκαλεί η έρευνα για να αναλύσουμε το ΔοΜιΚόΝ και να κατανοήσουμε το Κοινόν της εΤυΜοΛοΓίας των μορίων του ανθρώπινου λόγου, του ελληνικού, κατά την Πλατωνική διάκριση, ομού και του Βαρβαρικού.

..................................................
* Ασφαλώς και δεν ήταν το θέμα... κατάλληλο γιά τον Σωκράτη ούτε είχαν μπροστά τους τον Κρατύλο γιά να εκμαιεύσουν τις αποδείξεις και τα σχετικά με το Θεώρημα του Κρατύλου πορίσματα.
** "Κρατύλος φησίν όδε, ώ Σώκρατες, ονόματος ορθότητα είναι εκάστωι των όντων φύσει πεφυκυίαν και ού τούτο είναι όνομα ό άν τινές ξυνθέμενοι καλείν καλώσι, της αυτών φωνής μόριον επιφθεγγόμενοι, αλλά ορθότητά τινα των ονομάτων πεφυκέναι και Έλλησι και βαρβάροις την αυτήν άπασιν." 
(Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α  εΤυΜοΛοΓία = το ΔοΜιΚόΝ των μορίων του λόγου)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:
Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,

ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)


               
........

Theorem of Cratylus (About the Correctness of Names)

by Bouzanis K. 
Knower-Teacher of CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech. from the "ancient"*
..............................................................
* Ancient = the Greek, the initial, the primitive 


     The discussion of the Platonic suspicion, filed as Theorem of Cratylus, did not get the warm reception of Socrates*, the own truth is not has been clarified, nor historically, ever, fruitful, met the interest of experts.
     There are two points which are marked in the claim. The natural construction and the public, regardless idiom, of correctness of names.  
      The officially worded "Theorem of Cratylus"**, causing us researching to can analyze the structural and to can we understand the common etymology of the molecules of human speech, of Greeks, when Platonic distinction, together and of barbarian.
.....................................................

 Of  course, the topic was not suitable for Socrates, nor had in front of him the Kratylos to elicit the relating evidence.
** "Oh Socrates, Cratylus argues this. That, the correctness of name of each one the beings, is planted naturally. And it is not this name which some have agreed to we call it so. But the names’s correctness is planted naturally and for Hellenes and for Barbarians, same for all."
(Plato Cratylus 383 A)
============================================
FOLLOW:
CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

   
           
........
 

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

"Principle Wisdom of Names Visit" –Antisthenes the Athenian, 445-360 BC–

by Bouzanis K. 
Knower-Teacher of CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech. from the "ancient"*
..............................................................
* Ancient = the Greek, the initial, the primitive 


"If you want to know what something is,
ask it to tell you his name!"
Antisthenes* he taught!
--------------------------------------------------
* "Principle Wisdom of Names Visit" Antisthenes taught to friends of Sophia. (Antisthenes Athenian, Cynic philosopher, 445-360 BC) 

Hellenism is the BEGINNING and END of whole World
and Greek is the reference language
of the panhuman Speaking! 
 [Caution, do not misunderstand the meaning of the Hellenism why would disrupted the Barbarians* and, above all, to you are righteous to children-Greeks...
*Barbarian=everyone who speak different language! (Herodotus)]


   At each step in this our new trip, studying the voices of the world, open a user manual of language references of universal speech and ... Hold on! Teacher, will we endure the ridicule? Poet asked.

 Silence, replied the Teacher! When the god Plato is prefaced us, who with mouth of Kratylos, suggests "The Common Code  of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech", who will not stand with interest to hear us?
  Silence, then. We will not say anything new! The Pythagoreans told these. We come to reveal and teach the Trihypostatic of Human Speech, without mysteries and initiations!
   We are sacrilegious and we have clear up the ancient mysteries, we have the stolen secrets, light from light, the unquenchable fire and we will donate these to man and humanity.
  The knowledge is Gods Gift! Sin when the knowledge is covered! When the knowledge is sold, twice the sin.
 And  we know the fate of sacrilege!
........................................................................
 * PROPOSED DICTIONARY, an ancient Greek dictionary. Avoid newer versions. They, consistently, have incorporated linguistic references at known theorems where serving etymologically... potatoes! 

  Featured an... ancient "LEXICON OF ANCIENT GREEK LANGUAGE", John Stamatakos, Athens, Editions "The Phoenix" Ltd. 

Download in PDF (recommended!)
το ΛΕΞΙΚΟΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
του ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0BybinYAsW7IyX0JMZUFTTDZnNGc/view?usp=sharing

FOLLOW:
CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html


Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

               
........