ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

Περί Αλβανικών Ονομάτων – About Albanian Names

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
 Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom! 

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου [Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech]ΑΛΒΑΝΙA και... ΑΛΒΑΝΙΚΑ 
ALBANIA and... ALBANIAN

 αΛΒαΝία = η άΝω ή Νέα ήΠειΡος. Χώρα της αΡΧαίας ευΡώΠης, των ΒαΛΚαΝίωνΑντίστοιχη η Νέα ή Άνω Μακεδονία για την... ΠΓΔΜ! [Albania = The New or the Upper Epirus. Corresponding to the New or Upper Macedonia for... FYROM!]
αΛΒαΝία = η όΡειος ή άΝω ιΒηΡία είτε αΛΒαΝία = η ΧώΡα της εΒΛαίας. Ασιατική χώρα της Κασπίας, τώρα  aZeRBaiJaN Γη αΛΒαΝίας. [Albania = The New or the Upper iBeRia or the country of Evleas. Asiatic country of Caspian sea, now aZeRBaiJaN!]
 ΣΚιΠέΡια = η έΚΣω ήΠειΡος (η Αλβανία στα… Αλβανικά!). [Shqiperia = The outside of Epirus State (the Albania in... Albanian!)
 ΤΣάΜης = ο άΠιΣΤοςο εξωμότης ηπειρώτης. [Tsamis = the unbeliever, the Epirote which became Muslim] 
➤ τΣάΜουΡιά = η έΣω ήΠειΡος.  [CaMeRia = The inner of Epirus]
 τΣάΜουΡιά = ΣΣυάΜεως(θ) ΧώΡα.  [CaMeRia = The country of river Thyamis]
 ΠίΝΔος = ηΠειΡωΤών (όρη). [Pindos = mountains of Epirus]
 ΚοΠέΛα = η Παίς ΚόΡη. [KoPiL = child girl]     
 ΚόΤα = η ωοΤόΚος χήν. [Hen = oviparous chicken] 
 ΓιάΝΝεΝα = Γη ιΛΛυΡιών [Ioannina = Country of Illyrians]
 ΔΥΡΡάΧιον = η (Επι)ΔάΜΝου ΧώΡα. [DURReS = Country of (ancient) Epidamnos] 
 ΔΥΡΡάΧιοΝ = η (Επι)ΔαΜΝίων ΧώΡα. [DURReS = Country of (ancient) Epidamnians]    
 ΔΥΡΡάΧιοΝ = ΔήΜος ιΛΛυΡιών[DURReS = City of ILLyRians]    
 ΧειΜάΡΡα = ΛιΜήν ΧαοΝίας[HiMaRRa = Port Chaonians]
 ΤσαΡούΧια = Τα ΧοίΡεα (υποδήματα). [Great Alexander = aLeKSanDeR = SKeNDeR]
 αΛέΚΣαDΡος (ο Μέγας) = ιΣΚεΝDεΡ [Great Alexander = aLeKSanDeR = SKeNDeR]
 ΣΚεΝΝΤέΡ ΜΠέης = αΛέΚΣαΝΔΡος ΠοιΜήν λαού. Το προσωνύμιον του Γεώργιου Καστριώτη, 
εθνικού ήρωα της αΛΒαΝίας Νω ηΠείΡου). [Gjergi Kastrioti, the SKeNDeRBeU = George Kastriotis, aLeKSaDRos shepherd of people]
 ΣΚεΝΝΤέΡ ΜΠέης = αΛέΚΣαΝΔΡος ο ΠοιΜήν λαού. Του Γεώργιου Καστριώτη, εθνικού ήρωα της αΛΒαΝίας, προσωνύμιο. [Gjergi Kastrioti, SKeNDeRBeU = George Kastriotis, aLeKSaDRos shepherd of people]
 ΓκοΡιΤσιά = η αΧΛαΔιά (η άγρια). [Gortsia = the pear tree (wild)]
............................................
 Τους ξέρετε τους εγγράμματους δράστες των... Αρβανίτικων, Τουρκικών, Σλαβικών κλπ ονομάτων, τοπωνυμίων είτε διαλέκτων εν Ελλάδι! Ρωτήστε τους αΝαΠΛιώΤες = αΡΒαΝίΤες της Αργολίδας και τους ΓκάΓκαΡους = ΓηΓεΝείς Αθηναίους. Ρωτήστε το ΣΚΛαΒοΧώΡι ή ΣΛαΒοΧώΡι = τας ΠαΛαιάς αΜύΚΛας, το άΣΤυ το αΡΧαίον  = της ΓΚοΡίΤΣας και της ΚαΡύΤΣας = το οΧυΡόν άΣΤυ, της Σπάρτης και της Λακωνικής. Ρωτήστε, και θα εκπλαγείτε! Ρωτήστε το ΧαΡΒάΤι των ΚΡωΠιΤών την Γή, της Αττικής ή το ΧαΡΒάΤι = την Γη των ΤάΦων των αΡΓείων, στους πρόποδες της αΚΡοΠόΛεως = του οΧυΡού της ΠόΛεως των ΜυΚηΝών = του πανάρχαιου άΡΓουΣ ή το ΧαΡΒάΤι = Την ΠεΡαία Γη του Λουτρακίου στην Κορινθία ή το άλλο ΧαΡΒάΤι, της ΚωΝώΠας την όΧΘην, στην Αιτωλοακαρνανία. Ρωτήστε, και θα εκπλαγείτε[You know the... perpetrators of Albanian, Turkish, Serbian etc. names, toponyms or dialects in Greece! Ask, and you will be surprised! Ask the locals old inhabitants of Argolis and Nafplion and the natives GaGaRous of Athens. Ask the… Sklavochori, Goritsa, Karitsa of Sparta and Lakonia. Ask the… Harvati of Mycenaean, of Attika, of Korinth and Aitolia. Ask and you will be surprised!]
……………………………
Από το Αλβανικό Ιδίωμα της Ελληνικής, Δομημένο και εμπλουτισμένο διά χειρός Βυζαντίνων και εγγράμματων ΝεοϊΤαΛών-ΛαΤίΝων. Η Αλβανική Γλώσσα, κατά την τρέχουσα και... εφευρετική Γλωσσολογία, ανήκει, όπως και η Ελληνική, στις "Ινδοευρωπαϊκές… απομονωμένες γλώσσες"! [From the Albanian Glossic Idiom of Greek, built and enriched by hand of the Byzantins and NewItalians-Latins. The Albanian Language, according to current... inventive Linguistics, is, like Greek, an "Indo-European... isolated language"!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ  SEARCH for 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων 
 - Reports and Analyzes on Dictionary Entries - 

  
 Αναφορές και Αναλύσεις σε Λεξικά Λήμματα από το
"Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"
– Reports and Analyzes on Dictionary Entries from
"Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech" –
του Μπουζάνη Κ. – by Bouzanis K.


                                   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου