επιλογή γλώσσας

➤ CHOOSE your Language ↓↓ Sprache WÄHLEN ↓↓ ВЫБЕРИТЕ свой язык ↓↓ ОБЕРІТЬ свою мову ↓↓CHOISISSEZ votre langue ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ELIGE tu idioma ↓↓ 选择你的语言 ↓↓ 選擇你的語言 ↓↓ Scegli la tua LINGUA ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ اختر لغتك ↓↓ Dilinizi seçiniz ↓↓ अपनी भाषा चुनें ↓↓ زبان خود را انتخاب کنید ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ZGJIDHni gjuhën tuaj ↓↓ ИЗБЕРЕТЕ вашия език ↓↓ 言語を選んでください ↓↓ בחר את השפה שלך ↓↓..

LANGUAGE SELECTION ↓↓ SPRACHAUSWAHL ↓↓ CHOIX DE LA LANGUE ↓↓ SCELTA LINGUA ↓↓ ВЫБОР ЯЗЫКА

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

The English and the Panhuman Greek Glossic Code – Τα Αγγλικά και ο Ελληνικός Γλωσσικός Κώδικας –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

Βασικές Κλείδες του Κώδικα Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου, για την Γραμματική-Δομική Ανάλυση των μορίων του λόγου που εδώ επιχειρούμε,  αποτελούν οι γνωστές και... μη γνωστές "Τροπές Συμφώνων τε και Φωνηέντων", το "Δασύ Πνεύμα" που μας επισημαίνει μια σειρά από αρχικά... κρυμμένα γράμματα πρό των γνωστών δασυνόμενων λέξεων αλλά και πρό αυτών που αρχίζουν από Υ, Ρ, Ν, και Λ, καθώς και ένα... χαμένο, το υπογεγραμμένο ι.

Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου[Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech.]

Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! 
[First, was the Greek Word!]
 Παρατηρήστε τις… συμπτώσεις! [Observe the... coincidences!]
O καλός = o αΓαΘός > GooD
αΓαΘά, τα > GooDs
όΠΠαΤα = τα όΜΜαΤα, οΥ = Μή, οΥδέν = Μηδέν γράφει ο Ελληνικός μας Λεξικός οΔηΓός Των εΝΝοιών*! [writes my English DiCTioNaRy!] (Τροπή - transmutationΠ~Μ και Υ~Μ)
και…  GooD MoRNing < ΚαΛήν ηΜέΡαΝ!
ή…  GooD MoRNiNg < ΚαΛό ΠΡωιΝόΝ!!
και… GooD NiChT < ΚαΛή ΝύΚΤα!
………………

* το ΛεΞιΚόν = ΛέΞεων (συν)αΓωΓή

 Λέτε να υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις; Μπορεί η προγιαγιά να είναι αδελφή της τρισέγγονής της, όπως λένε;
  Σίγουρα, δεν υπάρχουν τυχαίες συμπτώσεις! 
Συνεχίστε, ακολουθούν στοιχεία από το "Γραμματικό-Δομικό ΑγγλοΕλληνικό Λεξικό" και… Προσοχή! DaNGeR - ΚίΝΔυΝος! Ειδικά οι αείπαιδες Νεοέλληνες, προσέξτε! Κινδυνεύετε να… τρακάρετε! Κυκλοφορούν Τριτόκλιτα, Δασείες, ι, Υ και Σύνθετα γράμματα! [Υπογραμμισμένα τμήματα λέξεων διαβάζονται προς τα λαιά (αριστερά) πχ. iSKeNDeR = aLeKSaDRos όπου αΛέΚΣαΝΤΡος = ο άΝαΚΣ της αΝαΤοΛής]
 [Do you think that there are such coincidences? Can Grandma be sister of her granddaughter, as they say?
  Sure, there are no such coincidences! 
 Continue and... Attention! Beware, you are εν ΚιΝΔύΝω - in DaNGeR for a... crashing! They're running beside us, tritoklita, dasies, i-iota or Yiota, υ-ipsilon and Composite Letters! Underlined words are read to the left, for example: iSKeNDeR = aLeKSaDRos (αΛέΚΣαΝΤΡος = ο άΝαΚΣ της αΝαΤοΛής).]


A
aDDReSS < η ΔιεύΘυΝΣιΣ
aND < εΝΔέω
aGRee < ΚυΡόω
aUTo… < αΤΜο…
aiRPLaNe < το αεΡόΠΛοιοN
aVeRT < (απο)ΤΡέΠω

B
BaLaNCe < η ιΣοΡΡοΠία
BiRD < το ΠουΛάΔι ή η ΠουΛάΔα
BaNK < MPaNK < εΜΠοΡίου οίΚος
BiRd < το ΠουΛί
BaRK < υΛαΚή, η
BiRD < το ΠΤηΝόν
BaRK < ΒΛήΧω
BiRTH < ΦέΡω ΤόΚον
BaRk < η ΒάΡις (βάρκα)
BLous < ο ΒαΡύς, ο ΡάΘυΜος χορός
BaRK < ΚοΡυΒάω
BLue < η ΒαΡεία, διανοούμενη γυνή
BaRK < ΚυΝών Βοή ή έΠος
BLue < ο ΒαΡύς, ο άθυμος
BaRk < ο ΦΛοιός
BLue < ο ΠαΛαιός, αυστηρός νόμος
BaRK < ΠεΡιάΓω
BLue < όΠς αΛός (χρώμα ΣαΛός)
BaRK < ΠΛοίον ωΚύ
BoRDeR < το ΠεΡιΘώΡιον
BaRK < ΠόΡΡω άΓω
BoY < ο ΦΥς
BaRk < το ΠΛοίον (μικρόν)
(Φύς = ο Παίς, εκ του Φύω)
BaRK < ΦΛέΓω
Boy < Παίς, ο
BaSTaRD < ο αΔήΛωΤοΣ Παίς
BoY < το ΦύΜα
BaSTaRd < ο ΝόΘοΣ Παίς
BReaD < BReaNT < ΠυΡού άΡΤος
BeauTy < εΒειΔής < ο ευειΔής
BReaD < Ποιώ άΡΤον 
BeGiN < αΡΧήν Ποιώ
BReaK < ΚοΛοΒόω
BeSTReW < η εΠίΣΤΡωΣις
BReaKFaSt < ΠΡόΓεΦΜα = ΠΡόΓευΜα
BeSTReW < το εΠίΣΤΡωΜα
BRide < η ΝύΦη
BiRd < αΠοΛύω από εργασία
BRiDeSMaiD < ΤιΜών ΣυνοΔός ΝύΦης
BiRD < η ΘήΛεια Παίς
BRiDeWeLL < ΦυΛαΚής Το οΧυΡόΝ
BiRd < η ΚοΠέΛα
BRiTaiN < η ΒοΡειοΤέΡα της Ευρώπης
BiRD < ο (ιδιό)ΤΡοΠος
BRoad < εΒΡύς = o ευΡύς
BiRD < ο ΒάΡΔος
BRoTher < ο αΔεΡΦός ή αΔεΛΦός
BiRD < ο ΠέΡαΤος
BuRDeΝ < το ΦοΡΤίοΝ
BiRd < ΠύραυΛος κατευθυνόμενος
BUTCheR < ο ΤοΜεύς ΚΡεών
BiRD < το ΠεΤειΝόν 

C

CaJoLe < ΚοΛαΚεύω
CoiL < η έΛιΚς
CaLiFoRNia < ΧώΡα οΠωΡώΝων
CoLd < ο ΚΡύος
CaN < I CaN < εΓώ (είμαι) ιΚαΝός
CoMe < είΜι οίΚοι
CaN < ΓάΝοΣ = το ΓάΝωΜα
CoMPaNy < η ΒιοΜηΧαΝία
(ΓάΝωΜα = γανωμένο σκεύος, τενεκές)
CoMPLeX < ο ΣύΜΠΛοΚος
CaN < ιΚαΝός ειμί
CoMPLiCaTe < ΣυΜΠΛέΚω Τι
CaNaL < ο ΣωΛήΝ
CoMPuTeR < CoNPuTeR < αΡιΣΣΜηΤήΡιο
CaNCel < η αΚύΡωΣις
CoMPuTeR < CoNPuTeR < το ΣυΝαΡιΘΜόν
CaNCeR < η άΝευ ιάΣεως ΝόΣος
CoNVeNt < το ΚοιΝόΒιοΝ
CaNCeR < ο αΚαΝόΧειΡ
CooL < ΧαΛάω (χαλαρώνω)
CaNCeR < ο ΚαΡΚίΝος
CoRCe < η ΣοΡόΣ
CaPiTaL < ο ΚεΦαΛαιώΔης
CoRDaTe < ο ΚαΡΔιοειΔής
CiTy < το άΣΤυ
CoSTuMe < εΣΘής ΣάΚου ή αΣΚού
CLoSeD < το ΚΛειΣΤό
CRaB < ΚάΒουΡας = ο ΠάΓουΡος
CLoTh < ΚΛώΘω
CReeP < έΡΠω
CLUb < ο όΜιΛοΣ
CRier < ο ΚήΡυΚς
CoDe < ο οΔηΓός
CRiSp < ο ΣΓουΡόΣ
(ενώ ΚώΔιΚΣ < ο οΔηΓόΣ)
CUT < το ΤεΜάΧιον
CoiL < η έΛιΚΣ
CΗuRCh < η εΚΚΛηΣία

D
DaNGeR < ο ΚίΝΔυΝος
DiRGe < ωΔή ΝέΚυων
DauGhTeR < η ΘυΓάΤηΡ
DiRK < (εγ)ΧειΡίΔιον, το
DaY < Το ήΜαρ
DiRK < ΧάΡΤης, ο
DeeP < ο ΒαΘύς
DiRTy < ο αΚάΘαΡΤος
DeLiGht < ΘέΛΓω
DiSH < ΔίΣΚος, ο
DeLiVeRY < ΠΡοϊόΝΤων (δια)ΝοΜή
DiSSeMiNaTe < ΔιαΣΠείΡω Τι
DeLiVeRY < ΤΡοΦής (δια)ΝοΜή
Do < NToυ < ΔΡάω
DeLuGe < το ΓΡαΐΔιον
DoCuMeNt < το ΤεΚΜήΡιον
DiCTioNaRy < οΔηΓός Των εΝΝοιών
DRess < εΝΔύω
DiNG < KΡοΤώ
DReSS < η ΔέΡΡιΣ
DiNt < ΔίΝη, η
DRess < η ΔοΡά
DiP < ΒάΘος, το
DReSS < η έΝΔυΜαΣία
DiP < ΒουΤιά, η
DReSS < η έΝΔυΣιΣ
DiP < ΒουΤώ
DReSS < το ΔέΡαΣ
DiRGe < ωΔή άΛΓους
DRuG < το ιαΤΡιΚόν

E
eaRTh < έαΡΘ < η υΦήΛιος γή
eXiT < η έΞοΔος
eLeCT < (εκ)ΛέΓω Τι
eXTRa < εΚΤός οΡίων ή όΡων
eNT < το ΤέΛος
eYe < το όΜΜα

F
FaCe < όΠΣις = η όΨις
FRee < αΠοΛύω
FaLSe < ο ουΣΣί αΛηΘής [χ]
FReeZe < ΠαΓώΝω
FeMaLe < ο ΘήΛΥς ή ΘήΛυΣ
FReSh < ο ΝωΠόΣ
FiND < αΠαΝΤώ
FRet < ΘΡαύω
FiNiS < το ΠέΡαΣ
FReT < ΠΛήΤω
FiRe < αΝάΒω
FReT < ΤΡίΒω
FiRe < η ΠυΡΚαϊά
FRuiT < η ΔΡύΠη
FiRe < το ΠύΡ
FRuit < η οΠώΡα
FiRe < ΦΛέΓω
FRuit < ο ΚαΡΠός
FiRSt < ο ΠΡώιοΣ
FRuit < το οΠωΡιΚόν
FiRST < ο ΠΡώΤος
FuGaTiVe < ΦυΓαΔέΒω < ΦυΓαΔεύω
FiRST < ο ΦέΡιΣΤος
FuGaTiVe < ΦυΓαΔεύω αΠό
FiRTh < ΠεΡαΤώ
FuGaTive < ΦυΓόΔιΚος
FiSh < άΠουΣ ο θαλάσσιος
FuN < o υΠέΡ ή o ΦίΛα διακείμενος
FLoat < (επι)ΠΛέω
FuN < o ΦοΡός
FLoaT < ΠΛωΤόν (σχεδία)
FUn < η ευΘυΜία
FooD < FooNT < η ΤΡοΦή
FuN < η ευΦοΡία ψυχική
FoRFeND < ΠΡοΦυΛάΤΤω
FuN < η ΡιΠή αέρος
FoRK < η ΠΡόΚα
FuN < η ΡιΠίς
FoRK < ο ΚάΡΦος
FUN < το εύΘυΜοΝ (ό,τι)
FoRk < ο ΠείΡος

G
GaRaGe < οίΚος όΡΧου
GReat < ο άΡΧων
GaRDen < το αΓΡίΔιον
GReat < ο ΓηΡαιός
GeT < ΚΤάω
GReat < ο ΓΡαιός
GeT < οΔηΓώ
GReat < ο ευΓεΝής
GiaNT < ο ΓιΓάΝΤιος 
GReat < ο ευΚΛεής
GiRl < η ΚόΡη
GReat < ο ιΚαΝός
GNat < ο ΚώΝωψ
GReaT < ο ΚΡαΤαιός
GoaD < ΚεΝΤώ
GReat < ο ΚύΡιος
GoBBLeR < GoNBLeR < ΧήΝ ΠεΛώΡιος
GReeN < ο ΧΛοεΡός, πράσινος
GoD < το Θείον ή ΘεϊΚόν (όν)
GReeN < το αΓΡείοΝ (χρώμα)
GoDsPeed < η εΠιΤυΧία
GRooM < ίΠΠων άΡΧων
GoDsPeeD < το ΚαΤευόΔιον
GRooM < ΜέΛω οιΚείους
GoLd < ο αΧυΡόεις
GRooM < ο ίΠΠαΡΧος
(αΧυΡόειΣ > ο ΧΡυΣούς)
GRooM < ο ιΠΠεύς αΛόΓων
GooGLe < ο εΚσιΧΝεύων
GRooM < ο ΝεόΓαΜος (γαμπρός)
gRaViTy < η ΒαΡύΤης
GuiDe < ο οΔηΓός

H
HaNT < ο εΡΓάΤης
HoRSe < ο ΚέΛηΣ
HaNt < το ΧέΡι
HoSPiTaL < ΠΣυΧιαΤΡείον
HaNT < ΧαΡάΤΤω γράμματα
HoSTeL < οίΚοΣ αΛηΤών
HaRT < η ΔοΡΚάς
HoT < ο ΚαυΤός
HaRT < η ΚαΡΔία
HoTeL < αΛηΤών οίΚος
HeaDer < ο ηΓήΤωρ
HuSh < ηΣυΧία!
HoMe < ο οίΚος Μου ή ο οίΚοΣ
HuSh < ΣιΓή!

I
(in)VeNT < εΠιΝοώ Τι
iNTeNSe < ο έΝΤοΝοΣ
iMBRue < ο όΜΒΡος
iNVeRT < αΝαΤΡέΠω
iNCite < (υπο)ΚιΝώ
iRe < η οΡΓή
iNCiTe < ΔιεΓείΡω
iRK < (εν)οΧΛώ
iNDeed < όΝΤως
iRK < ο όΚΝος
iNDiaNs < τα ΓέΝη ιΘαΓεΝών
iRK < οΚΝέω
(και όχι… Ινδοί!)
iRK < οΧΛέω
iNeRT < ο αΔΡαΝής
iRK < όΧΛων ιαΧή
iNFoRm < αΝαΦέΡω
iTeM < ο ΤόΜος
iNSTinCT < το έΝΣΤιΚΤον
iVoRy < η αΡΠάΓη
inTaCT < ο άΘιΚΤος

J
jaDe < η αΤυΧής (γυνή)
jaR < ΚιΝώ
jaDe < ο αΧάΤης (λίθος)
jaR < το ΓάΝος (CaN)
jaiL < έΡΚος, το
jaR < το ΚάΝεον, το
jaM < ΖυΜόω
jaR < Χέον, το
jaM < ΧυΜός (γέλη)
jaVeLin < ωΚεία ΒοΛίς   
jaR < η ΓυάΛα
jUiCe < ΖωΜόΣ, ο
jar < η ηΧώ

K
KeRaFiNa < το υΓΡόν ΠύΡ
KiT < η ΘήΚη εργαλείων
KeRNeL < το ΚάΡυοΝ
KiT < το ΚυΤίον
KiNd < ο ευΓεΝής
KNiFe - η ΛεΠίς
KiNd < ο ευΝοϊΚός
KNiT < η ΡυΤίς
KiNd < ο ΚαΛός
KNοB - ο ΛόΦος
KiNd < το ΓέΝος
KNοB < η ΛαΒή θύρας, χειρολαβή
KiNg < ο άΡΧων
KuLaK - ο ΧωΡιΚός (εύπορος)
KiNg < ο ΚύΡιος
KuMiSS - ο ΧυΜόΣ
KiNG < ο ΡήΓας

L
LaDY < ΚυΡία των ΤιΜών
LaTeR < αΡΓόΤεΡα
Land < η ΧώΡα, ο αΓΡός
LeaST < ο εΛάΧιΣΤος
LaP < ΓΛείΦω
LeSBian < ΠΣωΛού = η ΨωΛού!
Lap < ΛείΧω
(ΛεΣΒία < ΛέΣΒος = η ΒαΣιΛίς νήσος)
Lap < το ΓόΝυ
LiGhT < η ηΛιαΚΤίς
LaP <ο  ΚόΛΠος
LiGhT < οΛίΓον Τι ή ό,Τι
LaPSe < ΣΦάΛΛω
LiGUe < ο όΜιΛος
LaRVa < SLaRVa < ΣωΛήν έΡΠων
LoVe < ΦιΛέω

M
MaDe iN… < ΠοιηΘέν εΝ…
MiTeR < το ηΜιΤόΝιον
MaDoNa < MaNToNa < η ΠαΡΘέΝος
MiXeD < ο ΜιΚΤός
MaGaZiNe < το ΠεΡιοΔιΚό
MoDeRaTe < η ΜεΤΡιόΤης
MaKe < Ποιώ οιΚεία
MoLD < ΜαΛάΤΤω < ΜαΛάΣΣω
MaN < ο ΝοήΜων ή το ΝοήΜον όν
MolD < ο ΜύΔος (η μούχλα)
(άΝΘΡωΠος = το όΝ Το ΝοήΜον) 
MoLd < ο ΠηΛός
(άΝΘΡωΠος = το ΒΡοΤόν όΝ!)
MoLd < ο ΡούΣ
MaΝ < ο ΜέΡοψ
MoLd < ο ΡύΠος
MeXiCo = ΜεΚΣιΚό < των ΜάΓιαΣ Γη
MoLD < ΠΛάΘω
MiLK < αιΓώΝ ΧυΜός
MoLD < ΠΛάΤΤω < ΠΛάΣΣω
MiLK < αΜέΛΓω
MoLDeR < ο ΠΛάΘωΝ
MiLK < έΚκΡιΜα αιγών
MoNiTor < (M)oNiTor < ο εΡΓάΤης
MiLK < το ΓΛάΓοΣ
MoNiToR < ο ΜέΝΤωΡ
MiND < ΔιαΝοούΜαι
MoNiToR < ο ΜηΝύΤωΡ
MiND < το ΔιαΝόηΜα
MoNiTor < ο ΜηΝύων Tι
MiSS < η άΓαΜοΣ γυνή
MoNiToR < ΠαΝί οΘόΝης
MiTeR < η ΜίΤΡα
MoToR < ΠεΡιοΔεύω δι’ οχήματος

N
NaTaL < ο ΓεΝέΘΛιος
NaVeL < οΝΦαΛός < ο οΜΦαΛός
NaTion < το έΘΝος
Nee < το ΓέΝος
NaVaL < αΛός ΠόΡος
Nee < το ΓέΝος γυναικός
NaVaL < ο αΝήρ ΠΛοίων
NeeDy < ο εΝΔεής
NaVaL < ο ΝηοΠΛόος ή ΝηοΠόΛος
NeST < ΧηΝών ή ΓόΝων εΣΤία
NaVe < η ΠύΛη άξονος τροχού
NiT < η ΚόΝιΔα
NaVe < ιεΡού οίΚος
NuB < ΚόΝΒος < ο ΚόΜΒος
NaVe < ο αΦαΛός τροχού
NUDe < ο ΓυΜΝός
NaVe < ο ΠόΡος τροχού
NuT < το ΚαΡύΔι
NaVe < το ΚύΡιον ναού
Nut < το ΚαΡύον
NaVeL < ο ΝηΦάΛιος

O
oBeDient < ο ευΠειΘής
oLd < έωΛος, ο
oBeSe - ο ΠαΣΣύς [χ]
oPeRaTe < ΠΡάΤΤω
oBLaTion < oBLaSSion < αΦιέΡωΣιΣ
oPiNion < η ΓΝώΜη
oBSeRve < εΠιΣΣεωΡώ [θ]
oRiGiN < αΡΧέΓοΝον, το
oBViaTe < αΠοΦεύΓω Τι
oRiGin < ΓηΓεΝές, το (αυθεντικό)
oFFeR < εΠαΠειΛώ ή αΠειΛώ
oRiGin < οΡυΧείον, το
oFFeR < εΠί ΦέΡω
oRiGiNaTe < αΡΧιΝώ Τι
oFFeR < ΠόΡω ή ΒόΡω
oTheR < έΤεΡος, o
oFFeR < ΠροσΦέΡω
ouTFiT < Τα εΦόΔια
oLD < έωΛον ό,Τι

P
PaLMeR WoRM < ΠΡάΣιΝον ΣύΡΜα
PoLiCe < ο ΦύΛαΚΣ
(Σύρμα = ό,τι συρόμενον, σκώληξ)
PoLiCe < ΦυΛάΣΣω, ΦύΛαΚς
PaRT < η ΜεΛωΔία
PooR < ο άΠοΡος
PaRT < η ΠεΡίοΔος
PoRK < το αΠό ΧοίΡον κρέας
PaRT < ΘΡάΒω, ΘΡύΜΜα
PoRTeR < (Po)RTeR < ο ΘυΡωΡός
PaRT < ΜέΛους ωΔή
(ενώ PoRTa < ΘύΡας οΠή)
PaRT < ΜεΡίΤΤω < ΜεΡίΣΣω [ζ]
PowDeR < η ΠυΡίΤις
PaRT < ΜέΡος Τι
PoWeR < Βίας οΡΜή
PaRT < ΜόΡιον Τι
PoWeR < εΦοΡΜώ
PaRT < το MεΡίΔιον
PReMier < ο ΠΡώϊοΣ
PaRT < Το αύΛηΜα
PReMieR < ο ΠΡώϊοΣ άΡΧων
PaRT < το ΤΡίΜΜα
PReMier < ο ΠΡώϊος ηΓεΜών
PaRT < ΤΡίΒω
PReMieRe < η ΠΡοΣΣιέΡεια [θ]
PauSe < η ΠαύΣις
PReMieRe < το ΠΡώϊον ήΜαΡ
PaY < η αΜοιΒή
PReSS < η ΠύΡωΣιΣ επί πινακίου
PeNaLTy < ΠοιΝής ΤέΛος
PReSS < το ΒάΡοΣ
PeNCil < η ΓΡαΦίς
PReSS < το ΠιεΣΤήΡιον (ΣΣ~ΣΤ~ΤΤ)
PeT < ΘωΠεύω
PRiG < ΚΛέΒω
PiLoT < ο ΠηΔαΛιούΧος
PRoGRess < το ΠΡοάΓειΝ
PiLot < ο ΠΛοηΓός
PRoGReSS < η ΠΡόΚΡιΣιΣ
PiSS < αΠοΣΣέω [χ]
PRoGRess < ΠΡοΧωΡώ
PLaN < ΠΛαΝάω
PuSh < άΠωΣΣώ [θ]
PLaN < ΠΡοΝοώ
PuSh < η άΠωΣις

Q
QUeeN < η ηΓεΜοΝία (επίθετο)
QuiBBLer < ο ΚάΠηΛoς
QuaCk < ο ΓόοΣ
QuiCk < ο ωΚύΣ
QuaRTer < ΚαΤαΛύω
QuiCk < ωΚέωΣ
QueNCh < ΚαΝαΧέω
QUiD < το ΤεΜάΧιον
QueNCh < (απο)ΚΣύΝω
quiDDiTy < η ιΔιόΤηΤα
queSTioN < η εΡώΤηΣις

R
RaCe < το ΓέΝοΣ
RiCh < BRiCh < o ΠΛούΣιος
RaDius < η αΚΤίΝα
RiCh < ο ΣωΡός
RaDius < η αΚΤίΝα
RioT < (δια)ΤαΡάΣΣω
Rain < BRain < η ΒΡοΧή
RioT < ΒRioT < ΘοΡυΒώ
RaM < ο ΚΡιόΣ
RioT < η ΤαΡαΧή
RaViSh < αΡΠάΣΣω [ζ]
Riot < το όΡΓιον
ReaLiSm < η ΚυΡιοΛεΚΣία
RiSe < η έΓεΡΣις
ReBoT < αΝαΦυΤεύω
RiSen < ο εΓεΡΣΣείς [θ]
ReC < BReC < ΠΡοσέΧω
RiVeR < ο Ρούς αΠοΡΡοής
ReD < το εΡευΘόν (εΡευΘόΝ = το εΡυΘΡόν)
RoB < ΚΛέΒω
ReeK < το ΡυάΚιον
RoB < αΦαιΡώ κρυφίως
ReeP < έΡΠω
RoBe < η ΦοΡεΣιά
ReLaX < ΧαΛαΡώ
RocH < BRocH < ο ΒΡάΧος
RePoRTaZ < RePoRTaSS < αΝαΦοΡά ειΔήΣεωΣ
RoCh < η ΚΡόΚη
RePTiLe < το εΡΠεΤόΝ
RoCh < ο ΧάΛιΚς
ReSTaRT < αΝαΣΤήΝω Τι
RoD < BRoD < η ΡάΒΔος
ReSTauRanT < ΧώΡος εΣΤίας αΛηΤών
RooF < η οΡοΦή
ReTain < ΚΡαΤώ
RooF < ΡοΥΦ < το άΝω ΠώΜα
ReTainer < ο αΚόΛουΘος
RuSTic < ο αΓΡόΤηΣ
ReTaRd < BReTaRd < (επι)ΒΡαΔύΝω
RuSTic < ο ΧωΡιάΤηΣ
ReVeL < η ΚΡαιΠάΛη
RuT < ο οίΣΤΡος

S
SaCKcloth < ο αΣΚός ή ΣάΚKος
SPRiNg < Ση ΠΡώιος ώΡα
(αΣΚός ή ΣάΚKος, τo πρωτόγονo ένδυμα)
(Ώρα = εποχή του έτους)
SCieNCe < η ΓΝώΣιΣ
SPRiNg < Σο ΒΡύωΝ < ‘ο ΒΡύωΝ
SCoTland  < η εΣΧάΤη χώρα της Βρετανίας
SPRiNg < ΣΠέΡΝω
SeCuRe < εΝΚυώΜαι = εΓΚυώΜαι
SPRiNGe < Σο ΒΡόΝΧος = ‘ο ΒΡόΓΧος
SeRPeNT < ΣεΡΠοΝ ό,Τι  < εΡΠοΝ ό,Τι
SPRiNTer < SPRiDer < ο ΔΡοΜεύΣ
SeRViCe < ΣυΠηΡεΣία < υΠηΡεΣία
STaR < ο ΜύΔΡος, αλλά και ο αΣΤήΡ
SeT < η ΘέΣις
STaR < το ΜεΤέωΡον
SeX < ΣεΚΣ < ΜείΚΣις γενετήσια
STeaL < ΛηΣΤεύω
SHoes < οι αΣΚοί ή ΣάΚοι
(ΣΤ ένα γράμμα! πχ. ΛίΣΤα < η ΣΤήΛη)
(αΣΚοί ή ΣάΚοι, τα πρωτόγονα υποδήματα)
STeaLth < ο αόΡαΤοΣ
SieRRa < η ΣειΡά οΡέων
STeP < η ΒαΘΜίς
SiNiSTRe < η αΡιΣΤεΡά
SToP < άΒαΤοΣ! (επί οδού)
SiSTeR < η οΜοΜήΤριος
SToP < εΜΠόΔιον!
SKy < ο αΣΚός ή ΣάΚος
SToP < ίΣΤαΜαι
(αΣΚός ή ΣάΚος περιβάλλων την Υδρόγειο)
STop < ίΣΤη! (προστακτική)
SNow < η ΣΣιώΝ [χ]
STRiP < εΣΘήν αΦαιΡώ
SPeeD < ΣΠουΔή, ΣΠεύΔω
SuN < ο ΣήΛιος = ο ήΛιος
SPiLe < ο ΠάΣΣαΛος
SuN RiSe < ηΛίου έΓεΡΣις
SPLiCe < ΣυνΠΛέΚω = ΣυΜΠΛέΚω
SuPeR < υΠέΡ
SPRiG < ΚάΡΦοΣ, ο
SuRGeoN < ο ΣΣειΡουΡΓός [χ]
SPRiG < ΚοΡΜόΣ, ο
(ΧειΡουΡΓός = ο ΚΡεουΡΓός)
SPRig < Σο ΠείΡος < ‘ο ΠείΡος ακέφαλος
SweeT < ο ηΔύΣ

T
TaBeS < η ΦΘίΣις
TiMe < η ΣΤάξ
TaKe < Κτάω
(ΣΤιΓΜή < η ΣΤάΚΣ της κλεψύδρας)
TaLK < ο ΔιάΛοΓος
TouRist < ο αΛήΤης
TaMe < ΔαΜάω
TRaiN < το ΤΡοΧαίοΝ
TaNK < η ΚαΝάΤα, η (λατινική!)
(το επί ΤΡοΧιών κινούμενο όχημα)
TaNK < η ΚοιΛόΤης με ύδωρ
TRaVel < η ΠεΡιοΔεία, ΠεΡιοΔεύω
TaNk < η υΔΡία
TRee < η ΔΡύς
TaNK < η υΔΡοΧόη
(ενώ ΘήΛεια ΔΡύς = το ΔέΝΔΡον)
TaNK < ο ΘώΡαΚς
TReSor < ο ΘηΣαυΡός
TaNK < το ΔοΧείοΝ
TRiDeNT < ΔόΡυ Των αΛιευΤών
TaNK < Το ΚεΛί φυλακής
TRiP < η ΠεΡιοΔεία, ΠεΡιοΔεύω
TaNKer < το ΔοΧείοΝ
TRouBLe < η ΤαΛαιΠωΡία
TaXi < ο αΓωΓιάΤης
TUeRKy < ο άΘυΜος ΧήΝ
TaXi < οΔηΓός
TueRKy < ΤουΡΚία < Γη αΚΡιΤών
TeaM < η οΜάΔα
(του Βυζαντίου, κάποτε!)
TiCheT < η άΔεια ειΣόΔου

U
uGLy < ο αΚαΛΛής
uNiTy < η εΝόΤης
uLCer < το έΛΚος
UNity < η οΜόΝοια
uLNa < η ωΛέΝη
uNRiPe < ο αΝώΡιΜος
ULSTer < εκ ΜαΛΛού εΣΘής
uNSTeaDy < ο Νη ευΣΤαΘής
uMBeL < το ΣέΠαΛον
uNTie < ΔιαΛύω
UNGuLa < ΜήΛων ΧηΛή
uNTie < Λύω Τι
uNiFy < εΝοΠοιώ
uNTRue < ο αΝαΛηΘής
UNiPeD < ο ΜοΝόΠοΔος
uSaGe < η έΚΣις
UNiT < η ΜοΝάΔα
uSeFUL < Σο ή ο ωΦέΛιΜος
uNiTe < εΝΔέω
uSHer < ειΣάΓω
uNiTe < uNiTe < ΣυΝΔέω
UTeRus < η ΜήΤΡα
uNiTeD < το εΝΔεΘέν
uTRiCLe < το ΘυΛάΚιον
uNiTeD < το έΝΔεΤον
uTTeR < uNTeR < αΡΘΡώ

V
(Va)CaNCy < ο ΚεΝόΣ
VaT < το ΔοΧείον
(Va)CaNCy < η ΚέΝωΣις
VaT < ο ΠίΘος
VaCCiNe < ΒοόΣ ΚόΡη (δαμαλίς)
VeRGe < ΠεΡιάΓω
VaCCiNe < η ΒουΓεΝής
VeRGe < ΠΡός άΓω
(V)aGiNa < ο ΚοΛεός
(V)eSTuRe < εΣΘής εΡίου
VaGiNa < οΠή ΚοΛεού
(V)eSTURe < εΣΘής ΜαΛΛού
VaGRaNT < ο ΠεΡιάΓων αΛήΤης
ViaL < η ΦιάΛη
VaLeT < ο υΠηΡέΤης
(V)iaL < ο ΓύαΛος
(Va)NiTY < το ΜάΤαιοΝ
ViCToR < ο εΠιΚΡαΤών
(Va)NiTY < το ΜηΔέΝ
VioLaBLe < ΠαΡαΒάΛΛω
(Va)NiTy < η ΚεΝόΤης
VioLaTe < ΠοΡΘώ
(V)aNiTy < η οΔύΝη
ViPeR < όΦις ιοΒόΛος
VaNiTy < το εΠώΔυΝον
(Vi)RTue < η αΡεΤή
VaQueRo < ο ΒουΚόΛος
(V)iRTue < η αΓΝόΤης
VaRieTy < ο ΠοΛυειΔής
ViTRiFy < ΠεΤΡοΠοιώ
VaRiola < η ευΛοΓιά
ViTRiFy < ΠίΘους υαΛοΠοιώ
VaT < TuB < το ΔέΠας
VoLCaNo < ΠυΡ ΓήιΝον

W
WaR < η έΡιΣ η πολεμική
WiNe < ο οίΝοΣ
WaR < ο άΡηΣ ο θεός του πολέμου
WiTch < ΓοηΤεύω
WaTeR = ΓοΥόΤερ < ο ΧυΜός υεΤών
WiTh HoLD < ΚαΤαΚΡαΤώ
WaTeR = ΓουόΤεΡ < το ύΔωΡ
WoMaN < η ΓΥΝή
WeeK < η εΚΣάς εργάσιμων ημερών
WoRd < ο ΛόΓος
WiN < ΝιΚώ
WoRse < ο ΧείΡων
WiND < η ΧοΡΔή
WoRST < ο ΧείΡιΣΤος
WiND < εΛίΤΤω
WRiTe < ΧαΡάΤΤω επί πηλού

Y
YaRd < η ΚεΡαία, η (ιστού)
YaRD < ΜέΤΡον μήκους
YaRD < τα ΜεΡίΔια, τα
YaRD < τα εΚαΤόΝ δολάρια
YaRd < η αΥΛή
YaRDaRM < άΚΡον του ΠαΝιού
YaRd < η ΚεΡαία πανιού
YaRdBiRD < ΜόΝος οΠΛίΤης
YaRD < η ΜάΝΤΡα
YeLP < ΜέΛΠω
YaRD < ΚΤηΡίων σύνολον


  Οι Πυθαγόριοι εδίδασκαν το "ΤριΣυπόστατον του Λόγου". Δηλαδή σε κάθε μόριον του λόγου ενσωματώνονται: το οΜιΛόν (των ΛόΓων έΠεα), το ΣηΜαίΝον (των ΣηΜείων η ειΚώΝ) και το ΚΡυΠΤόν (η εΤυΜοΛοΓία ή το ΔοΜής εΝΝοιών άΚος)! Ο Κρατύλος*, πάλι, την εποχή του Πλάτωνα και του Σωκράτη, εδίδασκε: "... Ονόματος ορθότητα είναι εκάστω των όντων φύσει πεφυκυίαν και ού τούτο είναι όνομα ό άν τινές ξυνθέμενοι καλείν καλώσι, της αυτών φωνής μόριον επιφθεγγόμενοι, αλλά ορθότητά τινα των ονομάτων πεφυκέναι και Έλλησι και βαρβάροις την αυτήν άπασιν."
[Pythagoreans, taught the "The Threefold of Panhuman Speech"! That is, in each word of speech are incorporated: Τhe SPeecH (Sound of Voice),  the SiGNiFieR  and the CRyPTo (eTyMoLoGy).

Cratylus**, at the time of Plato and Socrates, he taught: "... The correctness of name of each one the beings, is planted naturally. And it is not this name which some have agreed to we call it so. But the names’s correctness is planted naturally and for Hellenes and for Barbarians, same for all."]
.............................................
Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α 
 εΤυΜοΛοΓία = το ΔοΜιΚόΝ των μορίων του λόγου 
Περισσότερα από: http://greekglossiccode.blogspot.gr/2017/04/blog-post_60.html
** Plato Cratylus 383 A, more:
 http://greekglossiccode.blogspot.gr/2017/04/theorem-of-cratylus-about-correctness.html

Και επί τη ευκαιρία, [And, by the way,]

    εφόσον δεν έχετε αντίρρηση, να ευχαριστήσουμε τους Γραμματικούς-Λεξικογράφους όλων των εποχών και όλων των εθνών της Υφηλίου για τα… άπταιστα Ελληνικά τους! [we must to thank the Grammarians-Lexicographers of the, of all season and all of World’s Nations for their... fluent Greek language!]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου