ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Η Κλείδα W ~ Σ, Μ, Γ

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


W ~ Σ, Μ, Γ  – λέμε οι Έλληνες! 

Προσοχή! Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα, όπως: ΜύΡον ~ το άΡωΜα, ΚΡέαΣ ~ η ΣάΡΚα ~ ο ΧΡώΣ, ΜοΡΦή ~ η ΦόΡΜα, ΘέΣΠις ~ ηΘοΠοιόΣ τις Αθηναίος, ΛίΚΝον ~ η ΚΛίΝη, ΚαΛαΜάΡι ~ το ΜαΛάΚιοΝ, ιΣΚεΝΝΤέΡ ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος ~ ο άΝαΚΣ αΝαΤοΛής γιά Πέρσες, Άραβες, Αλβανούς, Τούρκους, Ινδούς και άλλους!

------ αυτή η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς------
 this page is constantly update

==================
WooL ~ το ΜαΛΛί.

WoMaN ~ ΓουΜαΝ ~ η ΓΥΝή. MaN ~ o ΝοήΜων, όπως: οΝ Το ΝοήΜον ~ ο άΝΘΡωΠος.

WaTeR ~ ΣύΔωΡ ~ το ύΔωΡ αλλά και WaTeR ~  ΓουώΤεΡ ~ ΓύΔωΡ ~ το ύΔωΡ.

WeST ~ η ΔύΣιΣ

ToMaHaWk ~ ο ΤΥΚοΣ. Πολεμικός πέλεκυς του Γένους των Γηγενών της Αμερικανικής Ηπείρου. ιΝΔιάΝοι ~ το ΓέΝος Των ΓηΓεΝών). ΤΥΚίΖω ~ ΤεΜαΧίΖω.

WiNDow ~ το ηΜίΘυΡον οιΚίας, το παράθυρο.

WiN ~ Ση ΝίΚη ~ η ΝίΚη αλλά και WiN ~ ΣΝίΚη ~ η ΝίΚη

PoWeR ~ η εΦοΡΜή είτε εΦοΡΜώ.

LoW ~ ο ΧαΜηΛός.

WRiTe ~ ΧαΡάΣΣω Τι [ζ]. ΓΡάΦω ~ ίΧΝη Ποιώ επί πηλού κηρού ή πετρωμάτων.
----- η ενημέρωση συνεχίζεται the update continues– -----

ΔΙΑΛΕΞΕ μία άλλη ΚΛΕΙΔΑ εδώ...
– CHOOSE an another KEY here... –
  https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


ή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" –or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώ ς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου