ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Η Κλείδα W ~ Σ, Μ, Γ

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 

 Ποιητική ΜυΣΤαΓωΓία ~ ΜυΣΤιΚή αΓωΓή 


W ~ Σ, Μ, Γ  – λέμε οι Έλληνες! 

Προσοχή! Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα, όπως: ΜύΡον ~ το άΡωΜα, ΚΡέαΣ ~ η ΣάΡΚα ~ ο ΧΡώΣ, ΜοΡΦή ~ η ΦόΡΜα, ΘέΣΠις ~ ηΘοΠοιόΣ τις Αθηναίος, ΛίΚΝον ~ η ΚΛίΝη, ΚαΛαΜάΡι ~ το ΜαΛάΚιοΝ, ιΣΚεΝΝΤέΡ ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος ~ ο άΝαΚΣ αΝαΤοΛής γιά Πέρσες, Άραβες, Αλβανούς, Τούρκους, Ινδούς και άλλους! 
  Βασικές Κλείδες του Κώδικα Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου, για την Γραμματική-Δομική Ανάλυση των μορίων του λόγου που εδώ επιχειρούμε,  αποτελούν οι γνωστές και... μη γνωστές "Τροπές Συμφώνων τε και Φωνηέντων" καθώς και το "Δασύ Πνεύμα" που μας επισημαίνει μια σειρά από αρχικά... κρυμμένα γράμματα πρό των γνωστών δασυνόμενων λέξεων αλλά και πρό αυτών που αρχίζουν από Υ, Ρ, Ν, και Λ.

Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, παρακάτω, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου".

ΚΛΕΙΔΕΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html

At the RELEVANT ANALYZES, below, were used data from: "The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech"

CODES - KEYS to the Production & Enrichment of PanHuman Speech  

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


------ αυτή η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς------
 this page is constantly update

==================
WooL ~ το ΜαΛΛί.

WooD ~ το ΔάΣος.
WooD ~ WooNT ~ ο ΔούΡειοΣ, ο ξύλινος.

WoMaN ~ ΓουΜαΝ ~ η ΓΥΝή. Ενώ MaN ~ o ΝοήΜων, όπως: οΝ Το ΝοήΜον ~ ο άΝΘΡωΠος.

WaTeR ~ ΣύΔωΡ ~ το ύΔωΡ αλλά και WaTeR ~  ΓουώΤεΡ ~ ΓύΔωΡ ~ το ύΔωΡ.

WeST ~ η ΔύΣιΣ.

KNoW ~ η ΓΝώΣις

ToMaHaWk ~ ο ΤΥΚοΣ. Πολεμικός πέλεκυς του Γένους των Γηγενών της Αμερικανικής Ηπείρου. ιΝΔιάΝοι ~ το ΓέΝος Των ΓηΓεΝών). ΤΥΚίΖω ~ ΤεΜαΧίΖω.

WiNDow ~ το ηΜίΘυΡον οιΚίας, το παράθυρο.

WiN ~ Ση ΝίΚη ~ η ΝίΚη αλλά και WiN ~ ΣΝίΚη ~ η ΝίΚη

PoWeR ~ η εΦοΡΜή είτε εΦοΡΜώ.

LoW ~ ο ΧαΜηΛός.

WRiTe ~ ΧαΡάΣΣω Τι [ζ]. ΓΡάΦω ~ ίΧΝη Ποιώ επί πηλού κηρού ή πετρωμάτων.
----- η ενημέρωση συνεχίζεται the update continues– -----

ΔΙΑΛΕΞΕ μία άλλη ΚΛΕΙΔΑ εδώ...
– CHOOSE an another KEY here... –
  https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


ή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" –or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώ ς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου