ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Η Κλείδα ΣΣ ~ ΤΤ ~ ΣΤ

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


ΣΣ ~ ΤΤ ~ ΣΤ  – λέμε οι Έλληνες! 
Προσοχή! Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα, όπως: ΜύΡον ~ το άΡωΜα, ΚΡέαΣ ~ η ΣάΡΚα ~ ο ΧΡώΣ, ΜοΡΦή ~ η ΦόΡΜα, ΘέΣΠις ~ ηΘοΠοιόΣ τις Αθηναίος, ΛίΚΝον ~ η ΚΛίΝη, ΚαΛαΜάΡι ~ το ΜαΛάΚιοΝ, ιΣΚεΝΝΤέΡ ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος ~ ο άΝαΚΣ αΝαΤοΛής γιά Πέρσες, Άραβες, Αλβανούς, Τούρκους, Ινδούς και άλλους!

------ αυτή η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς------
 this page is constantly update

==================


ΘάΛαΤΤα ~ η ΘάΛαΣΣα.

αΤΤιΚή ~ άΣΤεως Γη (των Αθηνών).

ΓΛώΣΣα ~ η ΓΛώΤΤα.  
ΓΛώΣΣα ~ η ΛέΓουΣα.
ΓΛώΣΣα ~ ΛόΓου ΣηΜεία.
ΓΛώΣΣα ~ ΛόΓου ιΣΤός.
ΓΛώΣΣα ~ η ΛείΧουΣα.

ΚΝωΣΣός ~ ΚΝωΤΤός όπου ΚΝωΤΤόΣ ~ ΚΡήΤης άΣΤυ και ΚΝωΤΤόΣ ~ αΓοΡά ΣίΤου ή ΣιΤίων. Αλλά και ΚΝώΣΣιος ~ ο ΚΡήΣ. ‘ηΡάΚΛειον ~ ΧώΡα ΚΝωΣΣού σήμερα και επί ενετοκρατίας ΧάΝΔαΚς ~ ΚΝωΤΤού Γη ή ΧάΝΔαξ ~ η ΚΝωΤΤός. 
Την Κνωττόν, της Κρήτης το άστυ περιέτρεχε τρίς, φύλαξ ακοίμητος, ο ΤάΛωΣ ~ Το οΣΣυΡόν, 3πλό θαλάσσιο τείχος, το οποίο, σε χρόνους προϊστορικούς, από την θαλάσσια διάβρωση του πέλματός του κατέρρευσε. Άσχετα με τον Τάλω, ο Δεύς ο ΚΡήςΤαΛαιός ονομάζετο και ως ΤαΛαιόΣ ~ Θεός ΝοΜιΚός εθεωρείτο.
 ΛαΒύΡιΝΘοΣ ~ ΣιΤηΡώΝ ΦύΛαΚς. Η διάσημη αποθήκη-θησαυρός, με τα δαιδαλώδη εσωτερικά χωρίσματα, που αποθήκευε, στο μέγιστο της χωρητικότητάς της, τον όγκον των σιτηρών, όχι κατά κώνους αλλά κατά στήλες.        

ΛάΡιΣΣα ~ το οΧυΡόν άΣΤυ της Θεσσαλίας και αλλαχού.

αΤΤιΚή ~ άΣΤεως Γη (των Αθηνών) όπως και ιΛιΣΣός ~ Ρούς άΣΤεως (των Αθηνών) όπως Ρούς αΘηΝών ~ ο ηΡιΔαΝός.

ΠίΤΣα ~ ΠίΣΣα ~ η ΣΣύΜη [ζ] χορταρικών ή κρεατικών αλλά και ΠίΤΣα ~ ΠίΤΤα (η ζύμη χορταρικών ή κρεατικών). 

ΠίΤΤα ~ ΠίΣΣα ~ ΣΣύΜη [ζ] (χορταρικών ή κρεατικών) όπως και ΠίΤΣα ~ ΠίΤΤα. ΜάΖα ~ η ΖύΜη και ΜάΣΣω ~ ΣΣυΜόω [ζ], ενώ ΜεΜα(Γ)ΜέΝος ~ ο ΣΣυΜωΜέΝος [ζ]. ΠΡοΖύΜι ~ ΠυΡού ΖύΜη.

ΒαΣίΛιΣΣα ~ ΒαΣίΛιΣΤα ~ ΒαΣιΛέως ΓαΜεΤή.

ΒΡάΣΣων ~ ο ΒΡάΤΤων και εξ αυτών ΒΡάΣΣων ~ ο ΒΡαΣΣύς [χ] αλλά ΒΡάΤΤων ~ ο ΒΡαΔύς.

όΡος ~ ΣΣόΡος ~ η ΣΤήΛη (πίναξ ή πινακίς δηλούσα υποθηκευμένη ιδιοκτησία, στην αρχαιότητα, αλλά και λίθινη στήλη, ασβεστωμένη, στις ημέρες μας, δηλούσα ενοικιασμένον αγρόν).

ΜαΖόΣ ~ ΜαΣΣός ~ ο ΜαΣΤός.

ΚύΤΤαΡα ~ ΚύΣΤεις οΡού.

ΣΤεΡέωΜα ~ το ΣΣεΜέΛιον [θ].

ΠεΡιΣΤεΡά ~ ο ΠοΛιός ΣΣήΝ [χ] και ΠεΡιΣΤεΡά ~ ο ΠοΛιόΣ αηΔώΝ ενώ ΜέΛας αηΔών ~ η ΣΣεΛιΔών [χ].

ούΣΤ ~ ουΣΣί! [χ]. ούΣΤ ~ ΣΤήθι! οΥΣΤ ~ οΥκ είΣοΔος! Χάα ~ άΓε! (προτροπές σε γαϊδούρια).
όϊΣΤε ~ ουΣΣί! [χ]. οϊΣΤε ~ ΣΤήθι! ΠΡάϊτ ~ ΠήΓαιΝε! (προτροπές σε γιδοπρόβατα).

ΚάΝιΣΤΡον ~ το ΚαΛάΣΣιοΝ [θ].


ΣώΖωΝ, ο ~ ΣώΣΣωΝ ~ ο ΣωΤήΡ.
ΣώοΣ ή ΣόοΣ ή ΣώΣ ~ ο ΣωΣΣείς [θ].
ΣωΘείς ~ ΣωΣΣείς ~ ο ΜωϋΣής. ΣωΘείς εκ των υδάτων του Νείλου και σύμφωνα με την ονοματοδοσία από την θυγατέρα του Φαραώ, κατά τα ιερά κείμενα του ΕβραιοΧριστιανισμού.

----- η ενημέρωση συνεχίζεται the update continues– -----


ΔΙΑΛΕΞΕ μία άλλη ΚΛΕΙΔΑ εδώ...
– CHOOSE an another KEY here... –
  https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


ή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" –or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώ ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου