ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Η Κλείδα Φ ~ Θ

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


Φ ~ Θ     – λέμε οι Έλληνες! 

Προσοχή! Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα, όπως: ΜύΡον ~ το άΡωΜα, ΚΡέαΣ ~ η ΣάΡΚα ~ ο ΧΡώΣ, ΜοΡΦή ~ η ΦόΡΜα, ΘέΣΠις ~ ηΘοΠοιόΣ τις Αθηναίος, ΛίΚΝον ~ η ΚΛίΝη, ΚαΛαΜάΡι ~ το ΜαΛάΚιοΝ, ιΣΚεΝΝΤέΡ ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος ~ ο άΝαΚΣ αΝαΤοΛής γιά Πέρσες, Άραβες, Αλβανούς, Τούρκους, Ινδούς και άλλους!

------ αυτή η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς------
 this page is constantly update

==================
ΦάΡΜαΚον ~ ΘεΡαΠείας άΚος αλλά και ΦάΡΜαΚον ~ το ωΦέΛηΜα υΓείας.

ΘώΡαξ ~ ο ΦύΛαξ των ζωτικών οργάνων των ζώων.

ΘαΝαΤώ ~ ΦοΝεύω Τι ενώ ΦοΝεΥω ~ αΠόΛΛυΜι, αΠοΛύωΝ ειΜί.

ΦάΣΜα ~ η ΘέαΣιΣ αλλά και ΦάΣΜα ~ Θεών ΣηΜείον ( ο κακός οιωνός).

ΘεόΣ ~ η ΦύΣις (των ιδεών είτε των πραγμάτων). ΘεόΤης ~ η ιΔιόΤης, ο κεντρικός πυρήνας κάθε έννοιας. (σύμφωνα με τους α νε πα νά λη πτους Έλληνες!)
ΘεόΣ ~ η ΜήΤις.
ΘεόΣ ~ το ΜήΔος.
Θεύς ~ ο Θεός αλλά και ΘεΥς ~ η ΜήΤις ή το ΜήΔος.
Θιός ~ ο Θεός.


ΘεοΣεΒής ~ ο εΦΣεΒής. 

αΦΡοΔίΤη ~ Θεά Της ηΔοΝής, της γενετήσιας. Η θεά της Ειρήνης! Αλλά και αΦΡοΔίΤη ~ ΠόΘων ΘέαιΝα και ο πλανήτης ο ΔεΦΤεΡος ~ η Θεά Της ηΔοΝής, η αΦΡοΔίΤη.

αΘήΝαι ~ Γη των ΛόΦων (Λυκαβηττός, Σκουζέ, Ελικώνας, Στρέφη, Τουρκοβούνια, Πνύκα, Νυμφών, Άρειος Πάγος, Φιλοπάππου, Ακρόπολη, Αρδηττός. 
αΘήΝαι ~ αΘηΝάς ή αΘήΝης Γη. αΘηΝά (θεά) ~ η ΘέαιΝα. αΘηΝά ~ η Θεά του Νοός.  

οΡΦεύς ~ ο ΘΡάξ αλλά ΘΡάΚη ~ η ΝόΤου ή ΝοΤίων Γη όπως και ΝόΤιοι ~ οι ιΤαΛοί, οι ΔωΡιείς κλπ 
ΛείΒηΘΡα (τα) ~ οΡΦέως ΠόΛις σχετίζεται με τον Ορφέα.

ΘΡάΚη ~ έΒΡου Γη, όπου έΒΡος ~ ο Ρούς της πςριοχής.

αίΘοΣ, το ~ ΚαΦΣων ~ ο ΚαύΣων, εξ ού αιΘίοΨ ~ ο αίΘοΨ ~ ο έχων αιΘήν όΨιν, πυρώδην, κεκαυμένη και αίΓυΠΤος ~ αιΘιόΠων Γη. 

ΦαίΝοΜαι ~ ΘεάωΝ ειΜί.

ΦαΝΤόν ~ το ΘεαΤόΝ.

άΦαΝΤον ~ το αΘέαΤον.

ΓΥΘειοΝ ~ ΚώΜη έΦαΛος ή ΓΥΘειοΝ ~ ΚώΜη ΔωΡιαίων της Λακωνικής (σήμερα πρωτεύουσα της Αν. Μάνης). έΦαΛος ~ ο Παρ’ αΛός ~ ο ΠαράΛιος.

ΧωΡάΦι ~ αΓΡός αΓαΘών αλλά και ΧωΡάΦι ~ αΓΡός ΠηΓών.

‘ΡάΦι ~ ΚάΛον ή ΚσύΛον αΓαΘών.

ΘεώΡηΜα ~ το εΦεύΡηΜα είτε εΦεύΡηΜα ~ το εΠιΝόηΜα αλλά και ΘεώΡηΜα ~ είΔος οΡάΣεως.

Θέω ~ Θείω ~ ΦεύΓω.

άΡΘΡον ~ αΝαΦοΡά δημοσιογραφική.
αΝαΦέΡοΜαι ~ οΜιΛώ ΠεΡί.

Π(Τ)όΡΘος ~ η ΠαΡαΦυάς.

ΝίΦως ~ η ΘύεΛΛα αλλά και η ΝιΦάς του χιονιού και ‘ΝίΦως ~ ΧιόΝος ΦύΚος και ΝίΦωΣ ~ ο όΜΒΡος.


----- η ενημέρωση συνεχίζεται –the update continues– -----ΔΙΑΛΕΞΕ μία άλλη ΚΛΕΙΔΑ εδώ...
– CHOOSE an another KEY here... –
  https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


ή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" –or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώ ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου