ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Ελληνικός Γλωσσικός Κώδικας . Greek Glossic CoDe

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ την ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του ΚΩΔΙΚΑ σε PDF από 
DOWNLOAD the PUBLICATION of CODE in PDF from  

Ο Ελληνικός Κόσμος και ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος  The Hellenic World and Deucalions Flood


➤ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις" 
–Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.–
1a."Principle Wisdom of Names Visit" 
–Antisthenes the Athenian,  445-360 BC–
http://greekglossiccode.blogspot.gr/2017/04/principle-wisdom-of-names-visit.html2. Το Θεώρημα του Κρατύλου (Περί Ορθότητος των Ονομάτων)
http://greekglossiccode.blogspot.gr/2017/04/blog-post_60.html
2a. Theorem of Cratylus (About the Correctness of Names)

3. Ο Κώδικας της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου
3a. The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 4. Το Τρισυπόστατον του Ελληνικού Λόγου (των Πυθαγορείων) –The Threefold of Panhuman Speech (by Pythagoreans)–

5. Ο Ωραπόλλων ο Νηλώος και ο Ελληνικός Γλωσσικός Κώδικας
5a. Horapollo the Alexandrian and the Greek Glossic Code of the Pan-Human Speech

   << ========== >>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου