ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Δύο διάσημες Καρκινικές(!) Επιγραφές – Two famous Palindrome(!) Greek Inscriptions –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
 Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom! 
Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! [First, was the Greek Word!]
ουΔείΣ αΛλόΦωΝος ειΣίΤω*
 if you do not speak Greek do not come in 
.........................................................
* Πάς αλΛόΦωΝος = ΒάΡΒαΡος, κατά τον Ηρόδοτο! Άλλη μία καρκινική επιγραφή από την αΠοΛΛωΝία Στοά των ΠανεΛΛήΝων. [Barbarian = everyone who speak a different language, by Herodotus. A palindrome inscription from Apollonia Lodge of PanHellens]   

Aπό το Υπέρθυρο της Εισόδου της Ακαδημίας του Πλάτωνος [From above the door of Platos Academy]

ουΔείΣ αΓεωΜέΤΡηΤοΣ ειΣίΤω
if you ignore the geometry do not enter  


Aπό το Αέτωμα του Ιερού του Απόλλωνα των Δελφών [From the Pediment at Temple of Delphi’s Apollo]

"ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ" Τε "ΜηΔέΝ άΓαν"
"Know thyself" and "Nothing in excess"

Περί του "Ε" του εν Δελφοίς, του Πλουτάρχου
[About  "E" of Delphi, by Plutarch]
  Ο ΠΛούΤαΡΧος, των ΔεΛΦών άΡΧων, αρχαίος βιογράφος και φιλόσοφος από τη Χαιρώνεια της Βοιωτίας (46 - 127 μ.Χ.), διατελέσας ιερεύς-άρχων του ιερού των Δελφών, θα ασχοληθεί με το «Ε το εν Δελφοίς», χωρίς όμως, ως μύστης ιερατεύων, να γίνει ιδιαίτερα διαφωτιστικός. Η περιγραφή της περίφημης επιγραφής των Δελφών έρχεται, ως παράδοση, από το ξύλινο αέτωμα του προϊστορικού ιερού του Απόλλωνα, τότε που η εγγραφή και η ανάγνωσή της χρειαζότανε το Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής &Αναγνώσεως και, σίγουρα, τίποτα δεν εσήμαινε την… τριχοτόμησή της. [Plutarch, biographer and philosopher from Chaeronea in Boeotia (46-127 AD) who served as lord of Delphi, will deal with "of Delphi E" without, however, becoming particularly explicit. The description of the famous inscription at Delphi, according to tradition, came from the wooden pediment at the prehistoric temple of Apollo and, when recording and reading it needed the Palaeogrammiko System of Writing & Reading and, certainly, nothing meant its trisection of.]

   Φανταζόμαστε, λοιπόν, το αέτωμα του ναού με το «ΓΝώΘι ΣαυΤόν» και το «ΜηΔέΝ άΓαν», δεξιά και αριστερά, και το μυστηριώδες "Ε" ή "Η", "το προεδρεύον αυτών" στην κορυφή. Ένας υποψιασμένος εγγράμματος επισκέπτης, χωρίς το προεδρεύον "Ε" ή "Η", είχε μπροστά του μία… ελλιπή καρκινική επιγραφή[Imagine, then, the triangular pediment with the "Know thyself" and the "Nothing in excess" symmetrical, right and left, and the "E" or "H", "the presiding those" at the top. An index of suspicion in, literate visitor without the "E" or "H", had in front of him an incomplete palindrome inscription!]

ΓΝΘ  ΣΤN ;  ΜΔΝ  Γ
με ελλείπον σημείον το: "Τ"! Συμπληρωμένη η επιγραφή:
[with the missing point: "T"! Completed the inscription:]
ΓΝΘ  ΣΤN ΤΜΔΝ  Γ
"ΓΝώΘι ΣαυΤόν" Τε "ΜηΔέΝ άΓαν"
["KNoW ThySelf" anD "NoThing in eXcess"]

  Σε... ελεύθερη απόδοση, αν η Γραμματική και το Συντακτικό και οι παλαιοί γραμματικοί και οι τυχόν κιβδηλοποιοί δεν έχουν αντιρρήσεις: [In ... free rendering, if the grammar and the syntactic and the old grammarsmen and any counterfeiters have no objections:]

ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ όΤι ΜηΔέΝ άΓαν
ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ Το ΜηΔέΝ άΓαν
"Μάθε! Γνώρισε! Ενημέρωσε τον εαυτό σου ότι ακόμη και το τίποτα είναι υπερβολικά πολύ!"
["Learn this! Meet this! Know to yourself that the zero is something very excessive!"

"Tell yourself that even the "nothing" is "too much", is "an exaggeration"!]


ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ περισσότερες Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων  
SEARCH for more Analyzes on Dictionary Entries - 


 Αναφορές και Αναλύσεις σε Λεξικά Λήμματα από το
"Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"
– Reports and Analyzes on Dictionary Entries from
"Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech" –
του Μπουζάνη Κ. – by Bouzanis K.
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου