ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου . Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


Ο Κώδικας της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου 

The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής και των Εθνικών Ιδιωμάτων του, σε PDF από  (προσεχώς!)
    
 
DOWNLOAD the Grammar-Structural Dictionary of Greek and its National Idioms, in PDF from(Coming Soon!)
    

<<  >>
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ δημοσιευμένα Λήμματα 
- SEARCH for published Dictionary entries -
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/blog-page_11.html

    Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων 
 - Reports and Analyzes on Dictionary Entries - 

<<  >>
οΔηΓός Των εΝΝοιών του παγκόσμιου λόγου
- DiCTioNaRy of world speech -
............................................................................................................................
DiCTioNaRy = οΔηΓός Των εΝΝοιών (των μορίων του λόγου)

ΦΘοΓΓιΚό-ΦωΝηΤιΚό, ΓΡαΜΜαΤιΚό-ΔοΜιΚό ΛεΞιΚό του ΚοιΝού της εΛΛηΝιΚής και των ΓΛωΣΣιΚών ιΔιωΜάΤων του
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΛΗΜΜΑΤΑ
Published Dictionary Entries

ΛεΞιΚόν ~ ΛέΞεων (συν)αΓωΓή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου