ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΔΟΜΙΚΟ Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής – Grammatical-Structural Dictionary of the Greek

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

Κάθε λέξη είναι έτοιμη να μας αποκαλύψει το εννοιολογικό και ετυμολογικό της φορτίο...


οΔηΓός Των εΝΝοιών του παγκόσμιου λόγου
DiCTioNaRy of world speech
........................................................................
ΛεΞιΚόν ~ ΛέΞεων (συν)αΓωΓή 
DiCTioNaRy ~ οΔηΓός Των εΝΝοιών (των μορίων του λόγου)

ΦΘοΓΓιΚό-ΦωΝηΤιΚό, ΓΡαΜΜαΤιΚό-ΔοΜιΚό ΛεΞιΚό του ΚοιΝού της εΛΛηΝιΚής και των ΓΛωΣΣιΚών ιΔιωΜάΤων του

<< =========== >>


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής και των Εθνικών Ιδιωμάτων του, σε PDF από  (προσεχώς!)
    
 
DOWNLOAD the Grammar-Structural Dictionary of Greek and its National Idioms, in PDF from(Coming Soon!)
    
<< =========== >>

Ο Κώδικας της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου 

The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech << =========== >>

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ δημοσιευμένα Λήμματα 
- SEARCH for published Dictionary entries -
    Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων 
 - Reports and Analyzes on Dictionary Entries - 


<< =========== >>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου