ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπολογισμός του όγκου της σκάφης ενός μύλου (Αρχ. Αίγυπτος, Πάπυρος της Μόσχας) – Calculation of the volume of the vessel of a mill (Ancient Egypt, Moscow Papyrus)

  του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.

Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής –Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)–


Πάπυρος της Μόσχας, πρόβλημα 14ον. Μoscow Papyrusproblem 14th

 Ενώ ο Ωραπόλλων ο Νηλώος, γραμματικός, διδάσκαλος, υπομνηματιστής και ιερέας της αιγυπτιακής θρησκείας που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 5ον αιώνα, δεν κατάφερε να μας διαφωτίσει, ο 20ος αιώνας, ασμένως, ανέμενε μία... απερίγραπτα παιδαριώδη παραδοχή κάποιου Σαμπολλιόν γιά να λάμψει και να ανοίξει τον δρόμο και σε άλλους... αποκρυπτογράφους ώστε να κλείσουν τέτοιες, τόσο σοβαρές παγκόσμιες υποθέσεις.
 While, Horapollo from Nile, the Alexandrian, grammarian, teacher, memoirist and priest of the Egyptian religion who lived in Alexandria in the 5th century failed to enlighten us, the 20th century, with much joy, expected a… childish assumption, of some one Jean-Francois Champollion, to shine and to pave the way to other apocryptographers to close such serious cases.


Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:

"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading was used Elements - Letters from:

The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.ht

 

Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html
– Διότι μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις...
– είπε ο Προφύτης! –

Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs...

 – said the Prophytis! –

 

ΑΚ 378

                                  
 ▲ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου