ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

.

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Θρόνος του Μίνωα, τα Φαραωνικά Σήματα, ο Ασκληπιός, το Σφυροδρέπανο και η Παλαιογραμμική Γραφή!

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of  Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)


  Έχοντας σύμμαχό μας, το δοκιμασμένο πλέον, το "Κοινό Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου" συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... άλαλα!" του J.F. Champollion των Ιερογλυφικών, των M. Ventris και J. Chadwick της Ελληνικής ΠαλαιοΓραμμικής Γραφής και των GGrotefend και HRawlinson της Σφηνοειδούς Γραφής.
    
 ➤ Εδώ είναι που η επιγραφή γίνεται έμπνευση για ανεπανάληπτα διακοσμητικά τεχνήματα και σύμβολα! 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Θρόνος του Μίνωος, Ανάκτορο της Κνωσσού, Κρήτη
     ΜίΝως = ο ηΓεΜώΝ, ΜίΝωΣ = ο ΜέΓας άΝαΣΣ[ξ], ΜίΝως = ο ΠώΛης. (ενώ ΜίΝως του έΛους ή του εΛαίου = ο ΜεΝέΛαος!) 

Δελφικά Παραγγέλματα, Ναός του Απόλλωνος, Δελφοί
    ΔεΛΦοί = ΘεοΦαΝείων άστυ, ΔεΛΦοί - ο ΦαΛλός ή ο ΠόΛος της Γης, αΠόΛΛων = ο ΒώΛος ή ο ΦαΝός του ηΛίου (Ονοματολογία Θεών, Ορφικά).

Σφυροδρέπανο σύμβολο και του Κομμουνισμού

Εκτός από το Σφυρί και το Δρεπάνι, έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και άλλοι συνδυασμοί πχ. το Σφυρί με το Άροτρο ή το Σκαλιστήρι ή την Τσουγκράνα.

Τα Φαραωνικά Σύμβολα
   ΦαΡαώ = ο Παίς ή Φύς ηΛίου ή ο Θεός ήΛιος. 

Ο Ασκληπιός ο Θεός της Ιατρικής
  αΣΚΛηΠιός = ο ΠαιηόΝιοΣ, ΠαιηόΝιοΣ = ο ΣΣεΡαΠεύων ή ο ΣΣεΡάΠων.

 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
< <  >  >
  Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά απλών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας


Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από  

Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το

Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
ΑΚ 307

 Publication in English
                                  

The Throne of Minoa, the Pharaonic Signals, the Asclepius, the Hammer and Sickle of Communism and the Old-Linear Writing!

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of  Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)

Having our ally, the tested now, " The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World", we continue to read ancient texts, from where of world. An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.
    
 ➤ Here the writing becomes... inspiration for unprecedented decorative artifacts!


RELEVANT NOTES
Minos’s throne, Palace of Knossos, Crete
     ΜίΝως = ο ηΓεΜώΝ, ΜίΝωΣ = ο ΜέΓας άΝαΣΣ[ξ], ΜίΝως = ο ΠώΛης. (ενώ ΜίΝως του έΛους ή του εΛαίου = ο ΜεΝέΛαος!) 

Delphic Maxims, Temple of Apollo, Delphi
    ΔεΛΦοί = ΘεοΦαΝείων άστυ, ΔεΛΦοί - ο ΦαΛλός ή ο ΠόΛος της Γης, αΠόΛΛων = ο ΒώΛος ή ο ΦαΝός του ηΛίου (Nomenclature of Gods, Orphics).

The Hammer and Sickle, the symbol of Communism
In addition to the hammer and sickle, have been put into circulation and other combinations such as hammer and plow, hammer and hoe, hammer and rake.


The Pharaonic Symbols
  ΦαΡαώ = ο Παίς ή Φύς ηΛίου ή ο Θεός ήΛιος. 


Asclepius the God of Medicine
  αΣΚΛηΠιός = ο ΠαιηόΝιοΣ, ΠαιηόΝιοΣ = ο ΣΣεΡαΠεύων ή ο ΣΣεΡάΠων.

 Beware the high poetry of the Greeks!

Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!
< <  >  >

    Above all, it is indispensable and necessary to attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:


Download - Peruse - Spread this:

 We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)

Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

ΚΑ 308