ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Ο Ωραπόλλων ο Νηλώος και ο Ελληνικός Γλωσσικός Κώδικας του Πανανθρώπινου Λόγου

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου

 Ο ωΡαΠόΛΛων ~ ο εΡΜηΝεύωΝ ήταν Έλληνας γραμματικός, διδάσκαλος, κριτικός, ερμηνευτής και ιερέας της αιγυπτιακής θρησκείας που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 5ο αιώνα. Δίδαξε την ΓΡαΜΜαΤιΚή ~ ΛόΓου ΠοιηΤιΚή τέχνη στην Αλεξάνδρεια και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σουίδας τον αναφέρει ως συντάκτη και υπομνηματιστή του Ομήρου, του Αλκαίου και του Σοφοκλέους.  


   Σε εκδόσεις των "Ιερογλυφικών" του Ώρου Απόλλωνα ή Ωραπόλλωνα του Νηλώου, γραμματικού που εδίδαξε στην Αλεξάνδρεια τον 5ο αιώνα μΧ., αναφέρεται ότι αυτός μετέφερε τα ιερογλυφικά* στην αιγυπτιακή φωνή και Φίλιππός τις τα μετέφρασε στα Ελληνικά!
  Κατά τον Ωραπόλλωνα, όταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήθελαν να επιγράψουν με ιερογλυφικά τις λέξεις-έννοιες: το γέλιο, ο κανόνας, ο χόλος κλπ. τότε τον σκύλο εζωγράφιζαν!
   Κατά τον Ωραπόλλωνα, όταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήθελαν να επιγράψουν με ιερογλυφικά τις λέξεις-έννοιες: το γέλιο, ο κανόνας, ο χόλος κλπ. τότε τον σκύλο εζωγράφιζαν!

   "Βεκάς** οι βέβηλοι"! Ο Ωραπόλλων ο Νηλώος, εφ’ όσον εγνώριζε, σεβόμενος την σιωπή των αρχαίων Μυστών***, έπρεπε να μας σύρει μακράν του Αιγυπτιακού-Ιερογλυφικού Συστήματος Επιγραφής & Αναγνώσεως. Εφ’ όσον εγνώριζε, λοιπόν, δεν είχε κατά νού να μας αποκαλύψει κάτι σχετικό! Έκανε όμως, κάτι άλλο! Έκρυψε, ευφυώς, τα σημεία εκείνα τα οποία με καθυστέρηση δεκαπέντε αιώνων έρχονται να μας επιβεβαιώσουν το κυριότερο στοιχείο του Ελληνικού "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

  Εάν δεχτούμε ότι ο Αιγυπτιακός Κώδικας Επιγραφής & Αναγνώσεως αποτελούσε μία κλειστή-μυστική υπόθεση του Αιγυπτιακού Ιερατείου, σταματάμε εδώ! Δεν χρειαζόμαστε κανέναν... Ευρωπαίο για να μας διαφωτίσει! Αλλά ο γραπτός λόγος κατέκλυζε την ζωή και το μάτι των αρχαίων Αιγυπτίων. Στον μέσο, τον κοινό αιγύπτιο απευθυνότανε ο γραπτός αυτός λόγος. 
   Κάτι μας λείπει, λοιπόν.


  Κάνετε όλοι ένα βήμα πρός τα οπίσω και περιμένετε τους Έλληνες! Αυτοί όσοι χειρίζονται την Γλώσσα Αναφοράς του Παναθρώπινου Λόγου, την Ελληνική, την αρχαία αυτή γλώσσα της Σοφίας, της Φιλοσοφίας, της Υψηλής Ποιητικής και των Επιστημών, αυτοί θα μας οδηγήσουν!
  Πάμε, λοιπόν, εμείς ένα βήμα μπρόστα να ξανακοιτάξουμε και να ξανακούσουμε το προαναφερθέν παράδειγμα του Αλεξανδρινού Γραμματικού. Ο Κύων, το Γέλιο, ο Κανών και ο Χόλος, από εικαστική άποψη μας φαντάζουν άσχετα. Δεν μας αφήνουν χώρο για καμία σκέψη, καμία κρίση, καμία σύγκριση και κανέναν συσχετισμό! Ο Κώδικας επιγραφής-αναγνώσεως φαίνεται συμπαγής, μυστικός και... χαμένος!

  Ελάτε, τώρα, Έλληνες εμείς, να αφουγκραστούμε τα πράγματα του παραδείγματος. Όχι τις έννοιες, όχι τις εικόνες αλλά τους κύριους φθόγγους των λέξεων-εννοιών στα Ελληνικά τους ακούσματα.
ΚύωΝ ο ιΧΝεύων
ΓέΛιο ο ΓέΛως
ΚαΝών ο ΧάΡαξ η ΡίΓα ή ΡίΓα
ΧόΛος η οΡΓή
Καταλάβατε τίποτα; 
   Δύο παράλληλοι, κύριοι φθόγγοι, σε κάθε λέξη, ένας εκ των ουρανικών Κ, Γ, Χ και ένας εκ των υγρών Λ, Ρ, Ν!

Καταλάβατε τώρα; 
Ήδη προσπελάσαμε το κυριότερο στοιχείο του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!! 
............................
* ιεΡοΓΡαΦία = η ιεΡοΓΛυΦία = η ιΧΝοΓΡαΦία 
   ιεΡοΓΛυΦιΚά = τα ιΧΝοΓΡαΦιΚά
** ΒεΚάΣ (εΚάΣ) < αΠοΣείω
*** Το ίδιο, σε ανάλογη περίπτωση, γιά το "Ε" το εν Δελφοίς, έκανε και ο ΠΛούΤαΡΧος, των ΔεΛΦών άΡΧων (45 μΧ - 120 μΧ)! 


Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

 Το Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου.
– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)

                                 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου