ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Περί του Αδάμ του αμήτορος και της Εύας – About Adam and Eva –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
 Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom! 

Μην συνεχίζετε προτού κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου [Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech]

Από την καλλιτεχνική δημιουργία του Μιχαήλ Αγγέλου, οροφή του παρεκκλησίου του Αποστολικού Παλατιού, Βατικανό. [From the creation of Michael Angelus, Ceiling of Sistine Chapel, Apostolic Palace, Vatican City.]

Ένας Θεός*,
η οικογένεια του αμήτορος Αδάμ,
η Υψηλή Ποιητική και η Εβραϊκή Μυθολογία
– A God*, the Adam’s family, the high Greek Poetic art and Hebrew Mythology –

     Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος!
   Εφ’ όσον, κατά τους Έλληνες, ο ΠοιηΤής τινός = ΠαΤήρ του ονομάζεται, τότε ο πρώτος άνθρωπος, ποιηθείς εκ Θεού, κατά την Εβραϊκή Μυθολογία, ως αΜήΤωρ = αΔάΜ θα ονομαστεί η δε όΜηΡός του = η όΜαυΛός του = η οΥαΡ του, θα κληθεί εΥα** = οΥαρ!! [At first, was the Greek Word! Since, according to the Greeks, the Maker of the every thing is called its Father, then, the first man, made by God, according to Hebrew mythology, a man without a mother, will be called aΜeΤor = aDaM and his wife, his οUar = eVe**!!]
   Η ζωή στο εύΦοΡον ΔάΣος, στην ΠόΛη την ευΔαίΜονα =  στον ΠαΡάΔειΣο, τον οποίο εφύτευσεν ο Κύριος εις Εδέμ γι’ αυτούς δεν θα διαρκέσει. Οι Πρωτόπλαστοι θα γευτούν την οΠώΡα του Ξύλου της Γνώσεως και θα τον εγκαταλείψουν. Και ο Έλλην Λόγος, ακάθεκτος, θα συνεχίσει τον μύθο και την διδασκαλία του. Ο πρώτος γιός των Πρωτοπλάστων είναι ο ΓεωΡΓός = ο ΚάιΝ, ο δε δεύτερος ο αιγοβοσκός, ο αιΠόΛος = ο άΒεΛ και ο τρίτος, μετά τον φόνο του δεύτερου από τον πρώτον, είναι ο άσημος Σήθ! [Life in the fertile forest, in the city of bliss in Paradise, which the Lord planted in Eden for them, shall not last. The protoplasts will taste the fruit of the Tree of Knowledge and will abandon it. And the Greek Word, headlong, will continue his myth and teaching. The first son of Protoplasts is the farmer, the GeoRGos = CaiN, and the second the shepherd, the aePoLos = aBeL and the third, after the murder of the first, is the inconspicuous Seth!]
  Λίγες γενιές μετά, εκ των απογόνων του Κάιν θα γεννηθεί ο ιαΒάΛ = ο αιΠόΛος, ο "πατήρ των κατοικούντων εν σκηναίς και τρεφόντων κτήνη", ο ιουΒάΛ ή ιουΒάΛ = ο ΚιΘαΡωδός ή αΥΛέων, ο "πατήρ πάντων των παιζόντων κιθάραν και αυλόν" και ο Θουβάλ-ΚάιΝ = ο Θουβάλ ο ΧαΛΚεύς. [A few generations, after, from Cain's grandchildren will be born  the aiPoLos = JaBaL, "he was the father of those who live in tents and raise livestock" and the KiThaRodos or aVLeon = JuBaL, "he was the father of all those who play the GuiTaR and pipe" and the Tubal-CaiN = the Tubal-ChaLKefs, "he was Coppersmith".]   
................................
* ΘεόΣ (εδώ) = ο ΔοΜών το σύνολον και τα μέρη του σύμπαντος κόσμου, ο τέκτων. [God (here) = He who made the Structure of whole and of the parts of the universe. The maker, the 
** Θα αντιπαρέλθουμε της Μυστικής Βίβλου την Πρωτόπλαστη ΛίΛιΘ ή ‘ΛίΛιΘ ή ΛίΛιΘ = το ΘήΛυ το αιώΝιον, το αΡΣΣαίον ή το έωΛον ή το ΓήιΝον. [We will overcome the Secret Bible΄s Protoplast Lilith = the eternal female, the ancient, the earthy female.]


ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ περισσότερες Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων  
SEARCH for more Reports and Analyzes on Dictionary Entries - 

  
 Αναφορές και Αναλύσεις σε Λεξικά Λήμματα από το
"Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"
– Reports and Analyzes on Dictionary Entries from
"Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech" –
του Μπουζάνη Κ. – by Bouzanis K.


                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου